03.novembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

Topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr (1. Kor. 15:58).

Varbūt tu, lasītāj, arī esi starp tiem svētīgajiem, kas izredzēti no šīs pasaules (Jņ. 15:19), lai būtu Kristus sekotāji un atrastos ciešā vienībā ar savu Glābēju. Turi cieši, kas tev dots, lai neviens tev neatņem godības kroni! Velns mums ir zvērējis nāvi, un viņš staigā apkārt, kā lauva rūkdams un meklēdams, ko tas varētu aprīt, un nereti izliekas par gaismas eņģeli.

Daudzi ir Garā iesākuši, bet vēlāk ir gribējuši tapt pilnīgi pēc miesas. Dažkārt tos savaldzina pasaule un kārības tā, ka viņi pagurst cīnīties un mērdēt miesu un no jauna kļūst par grēka vergiem. Dažkārt viņi grimst skumjās un izmisumā dēļ spēcīgajiem un uzmācīgajiem kārdinājumiem. Dažkārt viņus savaldzina jaunas mācības, tie nomaldās no Kristus vienkāršības, un viņu garīgā dzīve panīkst. Dažkārt tos pārņem lepnas iedomas, kas iznīcina viņos visu žēlastības dzīvi.

Daži atkritēji pilnībā atgriežas pasaulē un grēkā, pametot Dieva vārdu. Citi joprojām uztur kādu ārēju dievbijības formu, taču tiem nav Gara, dzīvības un vajadzības pēc žēlastības un Evaņģēlija. Tiem ir tikai “bauslībā dots atziņas un patiesības paraugs” (Rom. 2:20). “Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu,.. viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums” (2. Pēt. 2:20–21).

Lūdz Dievu, lai Viņš ir žēlīgs un tevi sargā no šādām nelaimīgām beigām! Un ievēro apustuļa pamudinājumu: “Topiet pastāvīgi, nešaubīgi.” Esi pastāvīgs ticībā un uzturi nemitīgu draudzību ar savu Glābēju, lai tev arvien būtu šī būtiskā pārliecība par Dieva draudzību un atrašanos Kristū. Esi pastāvīgs mīlestībā un dievbijības dzīvē, lai arī tevi nogurdina cilvēku ļaunums un nepateicība. Nekļūsti kūtrs un bezdarbīgs, kad cīņa kļūst smaga un ilgstoša, bet izturi un turpini mērdēt savu miesu.

Tagad ir pats svarīgākais brīdis. Tagad norisinās cīņa par kroni. “Esi uzticīgs līdz nāvei,” saka Tas Kungs, “tad Es tev došu dzīvības vainagu.” Esi pastāvīgs cerībā un pacietībā zem rūgtā krusta un ciešanām. Tagad ir īstais brīdis! Izturi! Palicis tikai īss, ļauns brīdis. Atkrist ir viegli, bet, lai pastāvētu un ieņemtu debesu pili, ir jācīnās.

Pastāvīgs un nešaubīgs, saka apustulis. Pastāviet nešaubīgi neiznīcīgajā Dieva vārdā! Neļaujiet šaustīt sevi kā niedres vējā ar visādiem mācību vējiem. Mēs dzīvojam laikā, kad tiek piedāvātas visas iespējamās garīgās novitātes. Viens ieteic vienu, otrs kaut ko citu, un cilvēka daba ir tāda, ka viss vecais drīz zaudē savu garšu un vērtību, bet jaunais iedvesmo. Uzmanieties, ka nesekojat savai ziņkārei.

Nekļūsti savās domās augstprātīgs, lai neviens tevi nepiekrāpj. Neiedomājies, ka pats vienmēr izšķirsi, kas ir pareizi vai nepareizi. Un neesi nepateicīgs dievišķajai patiesībai un Garam, kas tev devis jaunu dzīvi, un nepieņem citas mācības. Tiem, kas ir “Kristū”, nekas jauns nav vajadzīgs. Apustulis saka: “Viņā jūs jau esat pilnīgi.”

Vai ar jauniem darbiem vēlies padarīt žēlastības stāvokli vēl pilnīgāku? Ko sacīsi Glābējam, kad Viņš tev vaicās: “Vai tu Manī jau neesi izglābts?” Mēs nedrīkstam būt kā mazgadīgi bērni, kas ļauj sevi svaidīt un mētāt visādos mācību vējos. “Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!” (Kol. 2:6–7).

“Topiet pilnīgāki Tā Kunga darbā vienmēr.” Topi arvien cītīgāks Tā Kunga kalpošanā tai īsajā laikā, kas miesā tev vēl atlicis. Nedzīvo garīgā kūtrumā. Nedzīvo sev, bet Viņam, kas par mums miris un uzmodināts (2. Kor. 5:15). Visās lietās, kur vien to spēj, vairo Dieva godu un to cilvēku labklājību, kas dārgi atpirkti. Pastāvi cītīgā un pilnvērtīgā kalpošanā. Nepiekūsti un nepārstāj darīt labu, un labos darbos kļūsti arvien cītīgāks un rūpīgāks.

Daudzi ar prieku un labprātību ir sākuši dzīvu kalpošanu Dievam un brāļiem, bet pēc dažiem gadiem tie atslābst un kļūst vēsi. Tiem pietrūkst dzinuļa un spēka. Skaisti iesākuši, viņi slikti beidz. Būsim modri! Būsim nomodā, ka mūsu daba mūs nepieviļ!

“Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim” (Gal. 6:9). “Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību” (Gal. 6:8).

Tavs darbs Tai Kungā nav veltīgs. Mosties un apdomājies! Viss, kam jānāk, vēl nāks. Mēs nevadāmies pēc izgudrotām pasakām, jo tas viss notiks, ka “tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, Viņš dos mūžīgu dzīvību” (Rom. 2:7).

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress