05.18.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai Dienai, 18.maijs 

Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne, mēs bauslību nostiprinām. (Rom. 3:31)

Redzi, tāda ir Evaņģēlija mācība un tā spēks; tas ir dārgums, kas nes mums pestīšanu, kas ļauj arī mums sākt piepildīt bauslību. Jo, kur tiek atzīta un ticībā uzņemta Kristus neizmērojamā mīlestība un žēlastība, tur arī cilvēka sirdī mostas mīlestība – gan pret Dievu, gan tuvāko. Caur šādu atziņu un mierinājumu Svētais Gars modina sirdi, lai tā paklausītu Dievam, lai, Viņam pateikdamās un Viņu slavēdama, tā labprāt darītu to, ko Dievs prasa, sargātos no grēka un nepaklausības, būtu gatava kalpot un palīdzēt ikvienam. Kad sirds sajūt savu vājumu, tad tā, Dievu piesaukdama, cīnās pret miesu un velnu; ar savu ticību tā vienmēr turas pie Kristus; nespēdama pati pildīt bauslību, tā tomēr atrod mierinājumu, zinādama, ka Kristus to ir piepildījis, dāvādams cilvēkam savu spēku un pilnību, vienmēr būdams un palikdams mūsu taisnība, pestīšana un svētums.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress