06.septembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. Tāpēc Es esmu dzimis (Jņ. 18:37).

Tas Kungs šeit apliecina Pēterim: “Es esmu Ķēniņš.” Pasaules nepazītais un nicinātais Kristus reiz patiešām atklāsies kā varens un spēcīgs Ķēniņš. Viņam ir liela valstība virs zemes, un visas tautas un zemes stāv zem Viņa valdnieka zižļa. Akli neticīgie to dzird, bet nesaprot. Viņi no tā neko neuztver, un viņiem Kristus valstība ir kā iedomu tēls, kā niecība vai tikai dažu maldīgu cilvēku iztēle.

Bet paraugies, kāds neparasts spēks Viņa valstībai piemīt šai pasaulē. Raugi, kā visas tautas un zemes top pārveidotas, tiklīdz Kristus Evaņģēlijs sāk valdīt to vidū. Raugi, kā bez zobenu varas Evaņģēlijs gūst uzvaras pat niknāko ienaidnieku vidū un nekāds cilvēcisks spēks nevar tam pretoties.

Kad Valdnieks Kristus pavēlēja Saviem nabaga lieciniekiem: “Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet Evaņģēliju visai radībai” (Mk. 16:15), viņi arī devās. Tie nevaicāja atļauju nevienam ķēniņam. Nē, tie pat ignorēja visstingrākos aizliegumus un ķēniņu pretestību. Par spīti viņu ieročiem un moku rīkiem ķēniņiem nebija nekādas varas pār Kristus valstību. Visi sārti, kaujas cirvji un zobeni šeit izrādījās bezspēcīgi.

Kristus valstība nav iedomu tēls, kā pasaule to sauc, jo patiesu martiru skaits ir tik ļoti liels, ka pārsniedz daudzus miljonus. Un te mēs neskaitām vienīgi tos, kas garīgi atdzimuši, bet tos, kas Kristus dēļ uzdrošinājušies paciest visnežēlīgākās mokas. Kristus valstība nav iedomu tēls, tāpēc Bībele ir tulkota daudzos simtos valodu!

Varbūt tu ar savām acīm esi redzējis cilvēkus, kuru miesīgo, bezdievīgo sirdi un prātu nav varējis mainīt nekāds cilvēcisks spēks vai spēja, bet to spējis mainīt vienīgi Kristus Evaņģēlijs. Varbūt tu esi redzējis cilvēku, kas iepriekš dzīvojis pilnīgā tukšībā, caurām dienām iegrimis vienīgi pasaulīgās domās un nodarbēs, bet tagad viņš ieguvis garīgu sirdi, prātu un izpratni, tā ka viņš ar sirsnīgu prieku un mīlestību domā un runā par Kristu un visu, kas ar Viņu saistīts. Tagad šis cilvēks ar vārdiem un darbiem vēlas kalpot Viņam, un tas nav noticis piespiedu kārtā, bet pēc sirds patikas un iekšējas tieksmes dēļ.

Varbūt tu esi redzējis cilvēku, kas iepriekš vienmēr bijis vieglprātīgs un pašapmierināts, taču tad kļuvis nemierīgs, un viņa izbiedētā sirds guvusi visu savu mierinājumu Kristū. Varbūt tu esi redzējis cilvēku, kas iepriekš vienmēr bijis nelaimīgs un nemierā ar Dievu un cilvēkiem, bet tagad viņa sirdij ir dziļš miers un prieks ticībā Pestītājam. Jebšu arī tu esi redzējis cilvēku, kas nekad iepriekš nav rūpējies par sava tuvākā mūžīgo labklājību, bet tagad viņam ir tāda mīlestība, ka tas nemitīgi gādā par viena vai otra cilvēka dvēseles glābšanu utt.

Vai visas šīs lietas nav pierādījums lielajam, brīnišķīgajam spēkam, kas spēj atjaunot cilvēka iekšējo būtību? Un vai tā nav zīme mūsu acu priekšā? Raugi, kāda ir Kristus valstība – Viņš patiesi ir Ķēniņš un Valdnieks. Viņš ir dižs un varens Valdnieks, kura valstība iet plašumā par spīti visu ķēniņu pretestībai, un turklāt Viņš dara lietas, ko nekāda cilvēciska gudrība un spēks nespēj paveikt.

Tas viss, ko pa daļai esam redzējuši paši savām acīm, ir tieši tas, ko no šāda Valdnieka personas varam sagaidīt! Ja saprotam, kāds ir šis Ķēniņš, tad saprotam arī, ka citādi tas nemaz nevar būt. Viņš jau tālā senatnē atklāja, ka Viņam jānāk virs zemes, lai paveiktu glābšanas darbu! Viņš saka: “Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis.”

Kas Viņš ir? Vārdi “pasaulē nācis” ir jālasa tādā nozīmē, kādā Viņš tos ir teicis un ko mēs redzam citviet Viņa runās, piemēram, kad Viņš saka: “Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva” (Jņ. 16:28). Bētlemē Viņam bija jāpiedzimst kā tādam, kura “izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos” (Mih. 5:2). Viņš ir Ķēniņš un Valdnieks, kas bija pie Tēva, pirms pasaule tika radīta.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress