07.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 23.jūlijs 

Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par Savas saimes ļaudīm, dezīgiem labos darbos (Tit.2:14)

Tev pienākas uzlūkot sevi kā vienu no Dieva radībām, kas pēc radīšanas caur Ādama grēku ir atkritis: tieši tāpat tev jāatceras, ka esi viens no atpestītajiem.Tādēļ visiem Ticības apliecības vārdiem tu pievieno vārdu „mūsu”:”Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu,” tāpat arī: „par mums cietis, par mums miris un augšāmcēlies”- Viņš ir mūsu, un arī tu esi šo „mūsu”vidū. Tādēļ jau Kristus ir Kristus un mūsu Pestītājs no grēka un nāves varas, lai Svētais Gars no vecā Ādama radītu mūsos jaunu cilvēku, kas miris grēkam un dzīvo taisnībai. Šī dzīve iesākas un pieņemas spēkā šeit, uz zemes, un tiks piepildīta Debesu valstībā. Jo Kristus mums nopelnījis nevien žēlastību, bet arī Svētā Gara dāvanu, lai mēs nevien saņemtu grēku piedošanu, bet arī pārstātu grēkot.Kristietim ir jāsaņem Svētais Gars un jādzīvo jauna dzīve, vai arī – jāzin, ka viņam nav Kristus.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress