07.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

Senatnē kareivju bruņojumā bija vairogs, ko tie nesa kreisajā rokā un kas bija domāts visa ķermeņa aizsardzībai pret bultām un šķēpiem. Līdzīgi darbojas arī ticības vairogs, kas tveras pie Kristus un Viņa vārda, ticība, kas aizsedzas ar pašu Dieva Dēlu un, kad cits nekas nelīdz, Viņā gūst patvērumu. Ticība ir vairogs, kas mūs aizstāv par spīti daudzajiem un smagajiem mūsu grēkiem un vainām.

Lai kas tu būtu, kas šo lasi – ja vēlies būt kristietis, raksti šo pamudinājumu dziļi savā sirdī. Mēs esam pārliecināti, ka par spīti Dieva darbam mūsos un visām Dieva bruņām, kad esam nomodā un lūdzam, mēs tomēr aizvien sevī redzēsim un jutīsim daudz vairāk grēka un neticības nekā dievbijības un taisnības, ja vien nebūsim pilnīgi apmaldījušies un iemiguši. Tas viss kā neaptverama samaitātība ir mantots mūsos no Ādama, tāpēc mums galu galā jātop izglābtiem tikpat nepelnīti kā laupītājam, kas nācis pie Jēzus taisni no laupītājmeža.

Mēs strādājam, sludinām, pamudinām, nosodām, brīdinām, lūdzam, iedrošinām, lai kristieši varētu kļūt svēti visā savā būtībā. Taču nav nekā cita, kas visām krietnām dvēselēm liktu tik ļoti tverties pie Dieva žēlastības troņa kā vēlme atbrīvoties no sava ļaunuma.

Un šeit, virs zemes, tā būs vienmēr, jo miesa arvien būs ļaunuma un grēku pilna un grēks bieži lauzīsies uz āru. Tāpat visi Gara darbi, ticība, mīlestība un lūgšana vienmēr ir sajaukti un saindēti ar trauka nešķīstību. Tādēļ arī mums kā citiem lieliem grēciniekiem ir vienīgi jālūdz pēc nepelnītās žēlastības. Mums jālūdz, lai Kristus ar Saviem nopelniem mūs apsedz, noslēpj un aizstāv pret visiem sātana pārbaudījumiem, citādi būsim pagalam pat ar saviem vislabākajiem sasniegumiem.

Šī patiesība, ka topam izglābti vienīgi Kristus dēļ, mums vienmēr jāpatur liela, cēla un neapgānīta pāri visam citam. Kad stāvam Dieva priekšā, mums ir jāstāv paša Kristus taisnībā, jo no Dieva dusmām mūs nespēj aizstāvēt pat tāda ticība, kas tiek uzskatīta par labu tikumu. Nē, tikai šīs ticības objekts – Kristus, Viņa taisnība un asiņainā nāve ir mūsu vairogs, kas apturēs un dzēsīs visas sātana ugunīgās bultas.

Ikvienam kristietim ir jāradinās lietot ticības vairogs visos iespējamos gadījumos. Tiklīdz Dievs kaut ko pavēl, brīdina vai aizliedz, tev tas jāpieņem ar lielu dievbijību un jāpiesauc Viņa žēlastība, lai spētu atbilstoši rīkoties. Bet, kad neesi pildījis vai nespēj pildīt Dieva pavēlēto un ieraugi savus lielos trūkumus un samaitātību, tev tūlīt jāsaprot, ka no Dieva dusmām tu esi pasargāts vienīgi ar Kristus miesu.

Žēlastības derība Kristū pastāvēs mūžīgi un nebūs atkarīga no tā, vai mums ar dievbijību un paklausību veiksies labi vai slikti, kamēr vien paliekam pie žēlastības troņa. Kristietim var būt neskaitāmi daudz dievbijīgas dzīves pakāpju, bet pestīšana un mūžīgā svētlaime ir tikai viena – ticība Kristum. Apustulis Jānis saka: “Kam ir Dēls, tam ir dzīvība” (1. Jņ. 5:12). Tādēļ, lai kas tev pietrūktu, tev tūlīt jāsaka: “Lai Dievs piedod un palīdz man, nabaga grēciniekam!”

Tas patiesi ir nožēlojami, ka esmu tik samaitāts. Bet slava un pateicība mūžīgajam Valdniekam Dievam, jo Kristus ir mana taisnība Viņa priekšā! Ļaunais velns piepilda manu būtību ar lielu ļaunumu un grib mani biedēt līdz nāvei un mani nolādēt. Bet mans Kungs Jēzus Kristus to nepieļaus. Viņš ir mans mūžīgais un uzticīgais Glābējs. Viņš ir mana pilnīgā un nevainojamā taisnība. Bez Kristus man un ikvienam kristietim būtu jāiet mūžīgā pazušanā.

Es labprāt gribētu, lai mana kristīgā ticība būtu pilnīga. Ne par ko citu es neesmu tik daudz lūdzis. Taču, kad runa ir par manu glābšanu un mūžīgo svētlaimi, tad man jāsaka tā: man nevajag nevienu citu taisnību kā tikai manu Kungu Jēzu Kristu. Ja pārbaudījumu neiztur mana kristīgā ticība, tad mans Kungs Kristus to noteikti iztur. Tādēļ Viņš man ir dārgs, vērtīgs un neaizstājams. Tā šis vairogs spēj atvairīt un nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress