09.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

2.septembris

Vai nav tā? Dievs cilvēkiem

deva saprātu domāšanai.

Bet, neskatoties uz savu “gudrību”,

cilvēki Dievu nesaprata,

kad Viņš Savu Dēlu sūtīja pasaulē, -

kas par mums mira krusta nāvē.

Tā Dievs pasludināja vēsti par Jēzus krusta nāvi,

kura gan šķita esam muļķīga,

bet tos, kas uz Viņu paļaujas un Viņu ņem nopietni, spēj glābt.

Bet jūdi grib redzēt brīnumus;

viņi netic Dieva darbībai,

ja Viņa brīnumdarbu nevar pierādīt.

Grieķi turpretim grib dzirdēt dziļas domas,

un salīdzināt tās ar savām atziņām.

Bet nu mēs sakām:

Dieva Sūtītais ir miris krusta nāvē -

to Dievs darījis mums par labu. -

To jūds nevar izturēt, jo tas,

ko viņš domā zinām par Dievu, ar šādu

izsacījumu nav apvienojams.

Arī grieķim tā ir ģeķība – primitīvs domu gājiens.

Bet mēs griežamies pie tiem,

kuriem Dievs atvēris sirdis:

vai nu tie ir jūdi, vai pieder kādai citai tautai.

Mēs tiem rādām Dieva varenību un gudrību,

kas izpaužas Jēzū Kristū.

Jo, kad Dievs dara ko “muļķīgu”,

tad tajā ir bezglīgi daudz vairāk gudrības,

kā cilvēks to spēj aptvert.

Un ja Dievs liekas esam “vājš” un padots cilvēku izdarībām,

tas tomēr Dieva “nespēks” ir stiprāks,

kā cilvēks to jebkad spēs sasniegt.

1.Kor. 1, 21-25

21 Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. 22 Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību. 23 Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, 24 bet tiem, kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. 25 Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress