09.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.septembris 

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā. (1. Tim. 4:16)

Ne velti es tik uzticīgi skaidroju artikulu par taisnošanu; es raizējos, ka nenāksies viegli pie tā palikt. Jau tagad mūsu vidū daudz ir tādu, kas šo artikulu nenovērtē un neievēro. Nāks sludinātāji, kas būs slinki un nolaidīgi taisnošanas mācības sludināšanā un mācīšanā, tādēļ drīz vien ieviesīsies dažādi maldi. bet es šo artikulu mācīšos un mācīšu, kamēr dzīvošu. Manā sludināšanā tam vienmēr būs pievērta liela uzmanība; jo es labi redzu, ko šis artikuls paveic tur, kur tas tiek paturēts, un kāds posts rodas tur, kur tas pazaudēts. Tas ir pamats un klints, uz kura dibināta visa kristietība un Dieva draudze; šis artikuls ir mūsu cietokšņa mūris un vairogs cīņā pret visiem novirzieniem un ķecerībām, tā ka neviens maldu mācītājs mūs nevar sagūstīt un novirzīt no īstā ceļa tieši tādēļ, ka paturam šo artikulu skaidru un nesagrozītu. Pasaulē nav nevienas citas mācības, nedz dievkalpojuma veida, kas dotu tik spēcīgu triecienu velnam un viņa valstībai. Sātans arī šim artikulam stājas pretī ar tādu naidu un niknumu, kādu nenākas sastapt nevienam citam pasludinājumam; tādēļ viņš mums rada tik daudz kārdinājumu un bēdu. Viņš kūda pret šo mācību, izdomādams dažādas ķecerības, šķelšanās apgrēcības un elkdievības pilnas mācības, lai pasaules acīs artikuls par taisnošanu kļūtu piedauzīgs un nīstams, lai tas sastopas ar nicinājumu un pretestību.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress