09.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

28.septembris

Tā kā Kristus ir miesīgi cietis,

tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu gribu ciest,

jo, kas ir ar mieru pakļauties ciešanām,

tas ar to parāda,

ka viņš ir atsacījies grēkot,

un ir gatavs savu atlikušo dzīves laiku

vairs nedzīvot miesas kārībām,

bet dzīvot pēc Dieva gribas.

Pietiek, ka mēs līdz šim dzīvojām

kā bezdievji un skrējām

līdzi uz visādiem sarīkojumiem

ar sekojošām izlaidībām neķītrā mīlā,

dzīrēs, skurbumā un nosodāmā elku kalpībā.

Par to ļaudis jūsu apkārtnē brīnās,

ka jūs nepeldat līdz tanī pašā dzīves posta straumē, –

un jūs zaimo.

Bet tiem būs jādod atbildība Tam,

kas drīz tiesās dzīvus un mirušus.

Jo tādēļ arī mirušiem ir sludināta prieka vēsts,

ka tie patiešām vēlreiz dzīvos garā,

kā Dievs to viņiem solīja, –

arī tad, kad viņu miesa, un,

ar to viņu pasaulīgā dzīve būtu gājusi bojā.

Tad nu topiet saprātīgi un skaidrā prātā,

lai jūs varētu Dievu lūgt,

kad pasaules gals būs klāt.

1.Pētera 4:1-7

1 Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka, 2 tā ka viņš miesas dzīvē atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. 3 Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīna skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. 4 Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves straumē, un zaimo jūs. 5 Tiem būs jādod atbildība Tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus. 6 Jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēsts sludināta, lai tie kā cilvēki būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā. 7 Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis. Tad nu topiet sapratīgi un modri Dievu lūgt.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress