1. Advents 

Šis ir tas gaidu pilnais laiks,

Kad mūžībai ir pievērsts vaigs.

Pie Tevis domas kavējas,

Lai Tevī Dievs mums atklājas: Nāc, Jēzu Krist’!

Kad Tu kā Draugs mums piestāsies,

Tad mīlestība atklāsies

Un zudīs viss, kas bija ļauns;

Ar Tevi ausīs rīts mums jauns: Nāc, Jēzu Krist’!

Tu Dieva sūtīts Pestītājs,

Tu vienotājs un sargātājs,

Tu gaismas stars, kas tumsu dzēs,

Cik loti Tevi gaidām mēs: Nāc, Jēzu Krist’!

J. Luksis

1. Adventa lasījums

Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei un nāca pie Betfagas, pie Eļļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no Saviem mācekļiem un tiem sacīja: “Eita uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsit ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie Manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakait: Tam Kungam to vajag, tūdaļ Viņš jums tos atlaidīs.”

Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakait Ciānas meitai: redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastunesējas ēzeļa mātes kumeļa.

Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja Viņu tur virsū.

Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: “Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!”

Un, kad Viņš iejāja Jeruzālemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja: “Kas Tas tāds?”

Bet ļaudis sacīja: “Šis ir pravietis Jēzus no Nacaretes Galilejā.”

Mt.21:1-11

Powered by WordPress