10.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

<10.oktobris

Mēs, apustuļi jūs pamācam,

lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši.

Uz jums attiecas,

ko Jesaja Dieva uzdevumā teica savai tautai:

labvēlīgā laikā es tevi uzklausīju

un pestīšanas dienā es tev palīdzēju.

Jūs brāļi ,Korintā:

tagad ir šis labvēlīgais laiks,

tā laimīgā pestīšanas diena!

Kas attiecas uz mums,

Kristus apustuļiem,

tad mēs raugāmies uz to,

lai neviens, kas Kristum tic,

savu ticību nezaudētu mūsu dēļ.

Mēs rūpējamies,

lai mēs arī cilvēku acīs būtu uzticami Dieva kalpi un,

neskatoties uz visām pretestībām,

nezaudētu pacietību, ko Kristus mums piešķīris visos apstākļos:

bēdās, grūtībās, bailēs, zem sitieniem, cietumā, uztraukumā,

bezmiega naktīs, badā.

Pie mums lai parādās, kas Kristus kalpiem vajadzīgs:

šķīstība, atziņa, lēnprātība, paklausība Svētajam Garam,

neviltota mīlestība.

No mums lai dzird tikai patiesības vārdus Dieva spēkā.

Mūsu ieroči lai būtu taisnība,

vienalga vai mēs sargājamies pa labi vai pa kreisi,

pret slavu vai neslavu, godu vai negodu.

Mēs ejam savu ceļu, kā viltnieki nopelti,

tomēr patiesīgi; neizprasti, tomēr visiem pazīstami;

kā cilvēki, kurus dzen nāvē, bet kuriem Dievs tomēr uztur dzīvību;

kā pārmācīti, tomēr nenonāvēti; kā noskumuši, bet

vienmēr priecīgi; kā nabagi un tomēr mēs citus daram bagātus.

Mums nekas nepieder – tomēr mums ir viss,

caur Jēzu Kristu, kas ir tas Kungs!

2.Korintiešiem 6:1-10

1 Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši. 2 Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. – Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena. 3 Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta. 4 Bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, 5 sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, 6 šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, Svētajā Garā, neviltotā mīlestībā, 7 patiesības vārdā, Dieva spēkā; ar taisnības ieročiem pa labi un kreisi, 8 ar godu un negodu, ar slavu un neslavu; 9 kā viltnieki un tomēr patiesīgi; kā nepazīstami un tomēr pazīstami; kā mirēji, un redzi, mēs dzīvojam; kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti; 10 kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi; kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress