10.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

15.oktobris

Es zinu,

ka mans laiks drīz beigsies,

ka man šis mājoklis drīz būs jāatstāj.

Bet man ir ļoti svarīgi,

ka jūs arī pēc manas aiziešanas

stingri stāvat ticībā, –

Nevis izgugdrotām pasakām sekodami,

mēs jums esam sludinājuši

mūsu Jēzus Kristus

spēku un atnākšanu, –

bet kā tādi,

kas esam kļuvuši

Viņa varenības aculiecinieki.

No paša Dieva

Kristus saņēma godu un godību,

kad Dieva gaisma Viņu apspīdēja

un Viņam atskanēja šāda balss:

Šis ir Mans mīļais Dēls,

uz ko Man ir labs prāts.

Kad mēs to dzirdējām,

mums kļuva skaidri praviešu vārdi, -

kā arī Dieva tautas, baznīcas

un visas pasules nākotne.

Jūs rīkojoties pareizi,

ja jūs ievērojiet ikvienu šo vārdu.

Un jūs darāt labi,

to vērā ņemdami,

un kā sveci to nesdami un turēdami sev priekšā,

tā naktī apgaismodami tumšo ceļu –

līdz kamēr uzausīs diena

un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdis:

Jēzus Kristus

2.Pētera 1:13-21

13 Jo, kamēr esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. 14 Jo es zinu, ka man šis mājoklis drīz būs jāatstāj, kā jau to arī mūsu Kungs Jēzus Kristus man ir atklājis. 15 Bet es rūpēšos par to, ka jūs arī pēc manas aiziešanas varētu to vienmēr turēt piemiņā. 16 Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši Viņa varenības aculiecinieki. 17 Jo toreiz, kad Dievs Tēvs Viņu, godā celdams, apskaidroja, Viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības: “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man ir labs prāts.” 18 Šo balsi mēs dzirdējām atskanam no debesīm, kad mēs līdz ar Viņu bijām uz svētā kalna. 19 Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. 20 Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; 21 jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress