10.19.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai. 

Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. (Mt. 11:30)

Tas nozīmē: esiet droši, es pasauli esmu uzvarējis. Mums tagad jādzīvo citādi- tā, lai savā miesā nestu un pagodinātu savu Kungu- pasaules, velna, nāves, miesas slimību un visa ļaunuma uzvarētāju. Tomēr Viņa jūgs ir patīkams un Viņa nasta viegla. Turpretī mūsu jūgs un nasta, ko Viņš nesa mūsu vietā, bija pats velns un Dieva bargās dusmas; lai Dievs pasargā mūs no tādas nastas! Jā, no tās Kristus mūs jau ir atpestījis, un mēs tā vietā nesam Viņa mīļo un tīkamo nastu. Šī maiņa ir jā uzņem ar prieku. Mūsu Kungs ir labs pārdevējs, žēlīgs tirgotājs, kas dod mums dzīvību, mainīdams to pret mūsu nāvi, pārdod mums taisnību, pretī ņemdams mūsu grēku, un šajā darījumā prasa tikai niecīgus procentus, likdams īsu brīdi panest kādu slimību- par liecību tam, ka Viņš dod un aizdod daudz izdevīgāk, nekā tirgotāji, kuri sastopami šeit, uz zemes. Jēzus Kristus ir īstais Vīrs, kas mūsos cīnās, uzvar un triumfē. Šai cīņai nevar būt citāds iznākums; lai dreb visi elles vārti!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress