10.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

31.oktobris

(Pret tādu Ījaba izmisumu nebija mierinājuma,

pirms nāca Kristus, kas bezcerību un pat nāvi pievarēja.

To Jānis apraksta savā vīzijā par ‘Dieva pilsētu’)

Es redzēju jaunu debesi un jaunu zemi,

jo pirmā debess un zeme bija zudusi, un jūras nebija.

Un es redzēju svēto pilsētu,

jauno Jeruzālemi nokāpjam no debesīm,

no Dieva , sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu.

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām:

redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem.

Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis,

un Dievs pats būs ar viņiem.

Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm,

nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz slāpju, –

jo, kas bija, ir pagājis. –

Tas, kas sēdēja goda krēslā, turpināja:

redzi, Es visu daru jaunu! Uzraksti,

ko Es tev esmu teicis, jo šie vārdi ir patiesi un neapšaubāmi.

Un tie ir piepildījišies.

Es esmu A un O (grieķu alfabēta pirmais un pēdējais burts: alfa un omega),

sākums un gals.

Es izslāpušajiem bez maksas došu dzert no dzīvības avota:

Kas uzvar, tas to visu iemantos.

Un Es būšu viņa Dievs un viņš būs Mans dēls.

Nekas tur vairs nebūs nolādēts.

Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis,

un Viņa kalpi Tam kalpos.

Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa vārds tiem būs uz pieres rakstīts.

Tur nebūs vairs nakts.

Viņiem nevajadzēs ne sveču, ne saules gaismas.

Jo Dievs izlies Savu gaismu pār viņiem,

un tie ņems dalību Dieva godībā un varenībā mūžu mūžos!

Atklāsmes 21:1-7; 22:3-5

1 Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. 2 Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. 3 Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. 4 Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” 5 Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: “Redzi, visu Es daru jaunu.” Tad Viņš teica: “Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.” 6 Un Viņš man sacīja: “Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. 7 Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls.

22: 3 Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis, un Viņa kalpi Tam kalpos. 4 Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm. 5 Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress