11.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

10.novembris

Kad nāks debesu valstība,

jums klāsies līdzīgi desmit jaunavām,

kas ņēma savus lukturus un gāja pretim līgavainim,

jo tās bija ielūgtas kā brūtes māsa.

Bet piecas no tām bija ģeķīgas un piecas gudras.

Ģeķīgās gan ņēma līdzi lukturus, bet eļļu tās nepaņēma.

Turpretim gudrās savos traukos paņēma līdz arī eļļu.

Kad līgavainis kavējās nākt,

tad viņas visas iesnauda un gulēja.

Bet nakts vidū atskanēja balss:

Redzi, līgavainis nāk, ejiet viņam pretim.

Tad jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus.

Bet ģeķigās prasīja gudrajām:

dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest.

Bet gudrās atbildēja: tā ne,

lai nepietrūktu mums un jums, labāk aizejiet pie

pārdevējiem un nopērciet sev.

Un, kad tās bija aizgājušas eļļu pirkt,

nāca līgavainis; un kuras bija gatavas

iegāja ar viņu kāzu zālē, – un durvis aizslēdza.

Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas

un lūdza: kungs, kungs, atdari mums!

Bet tas atbildēja: patiesi,

es jums saku, es jūs nepazīstu!

Tāpēc esiet modri,

jo jūs nezināt ne dienu nedz stundu,

kurā Cilvēka Dēls nāks!

Mateja 25:1-13

1 Tad Debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim.2 Bet piecas no tām bija ģeķīgas, un piecas bija gudras.3 Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi.4 Bet gudrās paņēma sev līdz ar lukturiem arī eļļu savos traukos.5 Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja.6 Bet nakts vidū balss atskanēja: redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretim.7 Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus.8 Bet ģeķīgās sacīja gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest.9 Bet gudrās atbildēja un sacīja: tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev.10 Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza.11 Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: kungs, kungs, atdari mums!12 Bet tas atbildēja un sacīja: patiesi es jums saku: es jūs nepazīstu.13 Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu, kurā Cilvēka Dēls nāks.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress