11.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadz;igs Dieva Vārds! 

11.novembris

Kāds bagāts vīrs , dodoties ceļojumā,

saaicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu,

resp.naudu: vienam kalpam piecus talantus (apm.15000 latus),

otram divus un trešjam vienu talantu,

atkarībā no tā , kā viņš to spējas bija novērtējis.

Tad viņš aizceļoja.

Tas, kas dabūjis piecus talantus,

tūlīt sāka ar tiem darboties un sapelnīja vēl piecus klāt.

Tā arī tas ,kas dabūjis divus talantus, sapelnīja vēl divus.

Bet tas, kas dabūja vienu, ieraka to zemē,

gribēdams saglabāt sava kunga naudu, ais bailēm to pazaudēt.

Pēc ilga laika kungs atgriezās atpakaļ un sāka ar kalpiem norēķināties.

Tas, kas bija dabūjis piecus talantus,

atnesa vēl piecus un sacīja: kungs, tu man iedevi piecus

talantus, redzi es sapelnīju vēl piecus.

Un kungs tam sacīja: labi, tu godīgais un uzticamais kalps;

tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu.

Ienāc, es ar tevi gribu svinēt un priecāties!

Līdzīgi notikās ar kalpu, kas bija dabūjis divus talantus.

Bet , kad atnāca tas, kas bija dabūjis vienu talantu, tas sacīja savam kungam:

es tevi pazīstu kā bargu cilvēku, tu pļauji, kur neesi sējis; es baidījos tavu naudu

pazaudēt un apraku tavu talantu zemē. Te viņš ir, ņem savu naudu.

Bet kungs atbildēja:Tu bēdīgais un kūtrais kalps.

Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis,

tad tev vajadzēja manu naudu dot naudas mainītājiem,

tad es pārnācis būtu savu naudu saņēmis ar augļiem,

un iedeva viņa talantu tam, kas bija atnesis desmit talantus.

Kam ir, tiks dots, bet no tā, kam nav, atņems visu.

(Tiem, kas savas garīgās spējas un dotības likuši lietā citiem kalpojot, tiks uzticēti vēl lielāki pienākumi, bet neticīgajiem viņu neuzticamības dēl viss tiks ņemts).

Mateja 25:14-29

14 Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu, 15 un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. 16 Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis piecus talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl piecus. 17 Tā arī tas, kas bija dabūjis divus, sapelnīja vēl divus klāt. 18 Bet tas, kas bija dabūjis vienu, aizgāja un ieraka to zemē un tā paslēpa sava kunga naudu. 19 Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem.

20 Tad atnāca tas, kas bija dabūjis piecus talentus, atnesa vēl piecus un sacīja: kungs, tu man iedevi piecus talentus; redzi, es sapelnīju vēl piecus. 21 Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā. 22 Arī tas, kas bija dabūjis divus talentus, atnāca un sacīja: kungs, tu man iedevi divus talentus; redzi, es sapelnīju vēl divus. 23 Viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā. 24 Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talentu, un sacīja: es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. 25 Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu.

26 Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja: tu blēdīgais un kūtrais kalps. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salasu, kur neesmu kaisījis, 27 tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem; es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. 28 Tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam ir desmit talentu. 29 Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress