11.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

19. novembris

Es pateicos tam Kungam un daudzinu

Viņu no visas sirds dievbijīgo pulkā un draudzē.

Lieli ir tā Kunga darbi!

Kas par tiem priecājas, tas tos piedzīvos.

Diženums un cieņa apņem Viņa radību.

Viņa taisnība paliek mūžīgi!

Kad mēs Viņam dziedam un Viņu pielūdzam,

mēs pieminam Viņa brīnumdarbus!

Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs!

Viņš dod barību un iztiku tiem,

kas Viņu lūdz. Savu derību Viņš piemin mūžīgi!

Savus varenos darbus Viņš liek paust savai tautai,

un tai dod dzīvotspēku un tiesības uz savu(Latvijas) zemi citu tautu vidū!

Uzticība un tiesības ir Viņa iestādījumi,

negrozāmi ir Viņa rīkojumi,

tie paliek vienmēr un mūžīgi!

Viņš savai tautai sūta pestīšanu un apsola,

ka Viņa derība pastāvēs visos laikos!

Svēta un godājama ir Viņa valstība!

Bijība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums.

Prātīgi visi, kas to ņem vērā.

Viņa slava paliek mūžīgi!

111.Psalms

Alelujā! Es pateicos Tam Kungam un daudzinu Viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē.2 Lieli ir Tā Kunga darbi; tos lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. 3 Slaveni un brīnišķi ir Viņa darbi, Viņa taisnība paliek mūžīgi. 4 Viņš Saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu; žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs. 5 Viņš dod barību tiem, kas Viņu bīstas; Viņš piemin un atceras Savu derību mūžīgi. 6 Viņš rādīja Savai tautai Savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. 7 Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība, negrozāmi ir visi Viņa baušļi; 8 nodrošināti mūžīgi mūžam, tie pamatoti uzticībā un godīgumā. 9 Viņš sūtīja pestīšanu Savai tautai un noteica, ka Viņa derība pastāvēs mūžīgi. Svēts un bijājams ir Viņa Vārds. 10 Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress