11.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

28.novembris

No Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu valstība jācieš no to cilvēku ienaida un terora, kam ir vara un teikšana, viealga pasaulīgā vai garīgā.

Bet šodien Dieva Valstība ir tuvu pienākusi.

Visi pravieši un Svētie Raksti – līdz Jānim Kristītājam –

pravietoja to, kas šodien notiek.

Un – ja jūs gribat – viņš ir otrs Ēlija,

kura nākšanu pēdējais no vecajiem praviešiem,

Maleahijs, jau bija pravietojis, ka viņam jānāk.

Kam ir ausis, lai labi klausās.

Bet kam lai es šo cilti pielīdzinu?

Tā ir līdzīga bērniem, kuri nezin,

ko viņi grib, kuriem vienmēr ir iemesls būt apvainotiem;

kas sēd tirgus laukumā un cits citu apsūdz:

mēs stabulējam, bet jūs nedejojāt,

mēs jums dziedājām sēru dziesmas, bet jūs neraudājāt.

Atnāca Jānis un prasīja grēku nožēlu;

viņš pat neēda un nedzēra, bet tie saka, viņam esot ļauns gars.

Atnāca Cilvēka dēls, ēda un dzēra, bet tie saka:

redziet kāds negausis un vīna dzērājs, –

muitnieku un grēcinieku draugs.

Un tomēr Dieva gudrība attaisnojas caur saviem darbiem.

(Jēzus ļoti lietišķi spriež par cilvēkiem:

viņi ir svārstīgi un untumaini kā bērni:

te viņiem Kristus vēsts ir par stingru, te par vispusīgu.

Tikai īsti Dieva bērni sapratīs Dieva gudrību,

bet vairums cilvēku ne.

Beigās Dieva gudrība viscaur uzvarēs un triumfēs!)

Mateja 11:12-19

12 Bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām Debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. 13 Jo visi pravieši un bauslība pravietojuši līdz Jānim. 14 Un, kad jūs gribat saprast, viņš ir Ēlija, kam bija jānāk. 15 Kam ausis ir, tas lai dzird. 16 Bet kam Es šo cilti līdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauc saviem biedriem, 17 sacīdami: mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt; mēs jums sēru dziesmas dziedājām, un jūs neraudājāt. 18 Jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra; un tie saka: viņam ir ļauns gars. 19 Cilvēka Dēls atnāca, Viņš ēd un dzer; un tie saka: redzi, kāds negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs, – un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress