12.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

6.decembris

Es Savu Sūtni raidīšu pie jums -

Savu Kalpu, ko Es mīlu.

Es Savu Garu liku uz Viņu,

lai Viņš tautām nes taisnību.

Viņš nebrēks un netrokšņos,

un Viņa balsi uz ielas nedzirdēs.

Ielūzušu niedri Viņš nenolauzīs

un kvēlojošu degli neizdzēsīs.

Viņš patiesību iznesīs pasaulē,

lai taisnība valdītu virs zemes.

Viņš nepagurs un nekritīs,

kamēr patiesība būs nostiprināta visattālākajās salās.

Tā saka Dievs tas Kungs,

kas radījis debesis un izplatījumu,

un zemi ar tās augļiem;

kas iedevis dvašu cilvēkiem un garu tiem, kas tur mīt.

Es, tas Kungs, Tevi aicināju, -

uz Mani var paļauties.

Es Tevi ņēmu pie rokas un Tevi pasargāju, -

Tevi savu kalpu.

Es Tevi sūtīju pie cilvēkiem,

lai Tu viņus vestu pie Manis,

un Manu žēlastību dotu viņiem.

Es Tevi iecēlu par gaismu tautām,

lai Tu atvērtu acis aklajiem

un atsvabinātu apcietinātos no cietuma,

un no ieslodzījuma visus, kas sēž tumsībā.

Jesaja 42:1-7

Redzi, tas ir Mans kalps, ko Es neatlaižu; Mans izredzētais, pie viņa Manai dvēselei ir labpatika. Es liku Savu Garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. 2 Viņš nebrēks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. 3 Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs; uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības. 4 Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Jūras salas jau cer uz viņa norādījumiem. 5 Tā saka Dievs Tas Kungs, kas radījis debesis un tās izplājis, kas cēlis zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvašu cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt visās vietās.6 “Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām, 7 lai atvērtu acis akliem un atsvabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress