12.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

9.decembris

Bet nu, klausies, Mans kalps,

un tu Mana Tauta!

Nebīstaties, jūs, kurus Es esmu izredzējis!

Es izliešu ūdeni uz iztvīkušo zemi un staumes uz sauso augsni.

Es izliešu Savu Garu uz jūsu dzimumu

un Savu svētību uz jūsu pēcnācējiem,

lai tie zaļo kā zāle, kā vītoli pie upēm.

Viens sacīs: es piederu tam Kungam, otrs:

es piederu Viņa tautai.

Vēl kāds trešais ar savu roku pierakstīsies kā piederīgs Dievam.

Apdomā to, Mana tauta, jo jūs esat Mani kalpi.

Es jūs radīju, lai jūs Man kalpotu,

un tā Es gribu palikt vienots ar jums.

Kā mākonis izgaist debess zilgmē,

tā jūsu pārkāpumi lai pazūd manām acīm,

kā migla izklīst saules iespaidā, tā lai zūd jūsu neuzticība.

Atgriezieties pie manis, Es jūs atpestīšu.

Es jūs saucu jūsu vārdos.

Es jums devu mīlestības vārdus,

Kad jūs Mani vēl nepazināt.

Es radu gaismu un veidoju tumsību.

Es dodu mieru, bet arī ļaunumu.

Es esmu Dievs.Es esmu tas Kungs, kas visu dara!

Lieciet lietum mirgot uz sauso augsni,

jūs debess, un mākoņi lai izlīst uz zemi

līdz ar taisnības staumēm;

lai zeme atver savu klēpi un to uzņem.

Tad labklājība un svētība dzīs asnus un uzplauks!

Jesaja 44:1-5; 45:4,7,8

Bet nu klausies, Jēkab, Mans kalps, un, tu Israēl, ko Es esmu izredzējis! 2 Tā saka Tas Kungs, kas tevi radījis un tevi veidojis no mātes miesām un kas tev palīdz: nebīsties, Mans kalps Jēkab, un, tu Ješurūn, ko Es esmu izredzējis! 3 Jo, kā Es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā Es izliešu Savu Garu uz tavu dzimumu un Savu svētību uz taviem pēcnācējiem, 4 ka tie zaļos kā zāle, kā vītoli pie ūdens upēm. 5 Šis sacīs: es piederu Tam Kungam; kāds cits sauksies Jēkaba vārdā, vēl kāds trešais ar savu roku pierakstīsies kā piederīgs Tam Kungam un ar godu nēsās Israēla vārdu.

21 Apdomā to, Jēkab, un, tu Israēl, jo tu esi Mans kalps! Es tevi radīju, tu esi Mans kalps; Israēl, Es tevi neaizmirsīšu! 22 Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie Manis, jo Es tevi atpestīšu

45:4 Jēkaba, Sava kalpa, dēļ un Israēla, Sava izredzētā, dēļ Es tevi nosaucu tavā vārdā un devu tev cienījamu vārdu, kur tu Mani vēl nepazini. 7 Es, kas radu gaismu un veidoju arī tumsību, kas dod svētību, bet arī ļaunu; Es esmu Tas Kungs, kas visu to dara! 8 Lieciet mirgot, jūs debesis, no augšas svētībai, un mākoņi lai izlej taisnību pār zemi! Lai zeme atver savu klēpi, lai uzplaukst pestīšana, un lai tai līdzi izaug taisnība! Es, Tas Kungs, pats to tā esmu radījis.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress