14.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

Tāpēc lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas iekārēm! (Rom. 6:12).

Vispirms ievērosim, kā tas ir ar svētajiem. Apustulis ir nepārprotami mācījis, ka ticībā attaisnotie ir tapuši savā garā svētīti. Tie ir iekšējā vienībā ar Kristu un miruši grēkam (Rom. 6:11). Un tomēr viņš uzskata, ka joprojām nepieciešams izteikt šādus pamudinājumus: “Lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas iekārēm!”

Jo ar svētajiem ir tā: “Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja” (Mt. 26:41). Un velns ir rūcošs lauva (1. Pēt. 5:8) ar lielām dusmām (Jņ. atkl. 12:12). Taču, tā kā Dievs neveic Savu svētdarīšanas darbu ar neatvairāmu visvarenību, bet darbojas ar Dieva vārda starpniecību un Gara pamācību, tad neviens lai nekļūst pārdrošs, nicinot Viņa pamācības un uzskatot sevi par brīvu no visām briesmām.

Nē, kamēr vien atrodamies virs zemes, mums būs jāpiedzīvo pārbaudījumi. Mums jāklausās, jāņem vērā un

jāpaklausa Tā Kunga balss, jo tad tiksim izglābti, lai cik vāji mēs būtu. Kad mēs nespējam izpildīt Dieva gribu un saucam no dziļumiem, ka ejam postā, tad Viņš nāks pie mums ar Savām rūpēm, ja vien padevīgi klausīsim Viņa balsi. Ja ne, tad esam savaldzināti, iemidzināti un vieglprātīgi, nicinām pamācību un krītam velna un grēka slazdos.

… ja jūs nevarat būt pilnīgi brīvi no grēka, tad noteikti jūs nedrīkstat ļaut grēkam valdīt pār sevi, kalpojot tam ar darbiem un rīcību. Jau pati grēka mājošana jūsos, kuru joprojām jūtat kā ļaunas kārības, ir pārkāpums pret Dieva svēto bauslību. Un, ja Dievs jūs tiesātu pēc bauslības, jūs būtu nolādēti jau par vienkāršu vēlmi grēkot. Bet, tā kā šai dzīvē mēs nespējam būt pavisam brīvi no grēka un pilnīga šķīstība pieder tikai jaunajām debesīm un jaunajai zemei, kur taisnība mājo (2. Pēt. 3:13), tad mums jālieto žēlastība, kas dota cīņai pret grēku, lai neļautu tam valdīt mūsu mirstīgajā miesā un nonāvētu sevī aplamo vēlmi grēkot.

Dievs ir aizliedzis un nosodījis jau ikvienu grēcīgās domas un iekāres iedīgli. Tādēļ grēks ir jānonāvē jau ar pirmajiem mirkļiem. Tomēr, tā kā grēki nemitējas un nebeidzas, kamēr vien dzīvojam grēka un nāves miesās, grēks arvien ir rūpīgi jāuzmana, jāpakļauj un jānonāvē, lai tas nekļūtu varens un nesāktu valdīt.

Luters saka: “Grēks mums ir piedots nevis tādēļ, lai mēs mierīgi atslābinātos vai darītu, ko miesa vēlas. Tieši otrādi. Grēks ir piedots tādēļ, lai mēs to pakļautu un nonāvētu, lai tas vairs nebūtu mūsu kungs, bet kalps un lai tas nespētu mums nodarīt kaitējumu.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress