14. Vai tava reliģija tevi glābj? 

„Labrīt , mans draugs: vai es drīkstu tev uzdot vienu jautājumu?”

„Jā , protams, kādu?”

„Lūk, šādu: Vai tava reliģija tevi glābj?”

„Vai mana reliģija mani glābj? Nu jā, protams, ka glābj. Patiesību sakot, tā ir vienīgā reliģija, kas spēj izglābt.”

„Labi. Vai drīkstu pajautāt tev vēl vienu jautājumu?”

„Protams, jautā cik tev tīk.”

„Vai tava reliģija glābj tevi no taviem grēkiem.?

„Ā, tā ir cita lieta, gluži cita lieta. Es negribētu teikt „Nē”, bet no otras puses, es arī negribētu teikt „jā”.

„Nu , draugs, ja tava reliģija neglābj tevi no taviem grēkiem, tad es tavā vietā mainītu reliģiju.”

„Bet, piedod, Baznīca glābj mani! Saprotams. Un priesteris piedod manus grēkus. Viņš grēksūdzē mani attaisno.”

„Bet vai viņš glābj tevi no taviem grēkiem?”

„Protams, viņš saka – ej un negrēko vairs.”

„Un vai tu tā dari?”

„Ā, tā ir cita lieta.”

„Viņš nesalauž grēka varu tavā dzīvē, vai ne?”

„Nē, to viņš neizdara.”

„Un viņš nespēj izņemt no tavas sirds tieksmi uz grēku?”

„Nē, viņš to arī nespēj.”

„Tātad tu atzīsties un izsūdzi savus grēkus, saņem piedošanu, un tad ej un grēko atkal no jauna?”

„Tev taisnība. Tieši tā tas arī notiek.”

KĀ IR AR TEVI?

„Un kā ir ar tevi, mans protestantiskais draugs? Vai tava reliģija tevi glābj?”

„Man vienmēr tā likās, bet klausoties, ko tu tagad teici manam katoļu draugam, man šķiet, ka nē. Acimredzot. Baznīca, protestantu Baznīca, kurā es esmu, nespēj mani izglābt. Bet kā ir ar šo muhamedāņu skolotāju? Vai viņa reliģija var viņu izglābt?”

„Pajautāsim viņam. Draugs, tu esi muhamedānis?”

„Jā”

„Vai islāms var cilvēku izglābt?”

„Jā, pavisam droši.”

„No grēka?”

„Ko tu ar to domā?”

„Nu, piemēram, vai tu esi pasargāts no melošanas un zagšanas? Vai tu esi glābts no iekāres uz sievietēm, no ļaunā , netīrā, cilvēci nomocošā izvirtības grēka visā pasaulē?”

„Nē, nemūžam! Tas šinī dzīvē ir neiespējami, pilnīgi neiespējami.”

„Kad tu būsi brīvs no grēka?”

„Ak, es nezinu! Es nezinu! Neviens muhamedānis nekad nav pasargāts no miesas kāres.”

„Bet padomā, cilvēk, vai tad tu ņemsi šo kaislības iekāri sev līdzi Debesīs?”

„Protams, ka nē. Neviens grēks tur nevar ieiet.”

„Tad ko tu domā darīt?”

Vienīgi Muhameds to zina. Šis jautājums man jāatstāj viņam.”

„Bet mīļai cilvēk, Muhameds ir miris. Muhameds nevar palīdzēt.”

„Bet kā tad es varu tikt atbrīvots?”

„Vienīgi caur Jēzu Kristu, mans draugs. Viņš dzīvo savā apskaidrotā miesā, kurā Viņš uzcēlās no kapa. Muhameds nav augšām cēlies; viņš vēl arvien ir kapā; tātad viņš nevar tev palīdzēt. Bet Jēzus Kristus, Dieva Dēls, kurš izlēja savas Asinis pie Golgātas krusta tevis dēļ, dzīvo šodien, tādēļ Viņš var izglābt tevi kā no grēka vainas, tā arī no grēka varas. (Ebr.7:25)

„Un turklāt Muhameds bija grēcinieks gluži kā visi pārējie cilvēki. Tādēļ viņš arī nekad nav teicis, ka var kādu izglābt. Taču Kristus, Dieva Dēls, bija pilnīgi bez grēka; tātad vienīgi Viņš var atpestīt savu tautu no viņas grēkiem”(Mt.1:21)

„Kā tu to zini?”

„Tādēļ, ka Dievs tā saka. Paklausies! ”Viņa vārdu tev būs saukt Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem” Pieņem Jēzu Kristu , un Viņš izglābs arī tevi.”

VAI VIŅŠ VAR IZGLĀBT MANI?

„Un vai Viņš var izglābt arī mani, katoli, no maniem grēkiem? Vai Viņš var atbrīvot mani no dzeršanas posta?”

„Jā, mans draugs, Viņš var atbrīvot tevi no jebkura ļauna ieraduma. Kad Viņš piedod, Viņš nomazgā tavus grēkus Savās dārgajās Asinīs un šķista tavu netīro sirdi no visiem grēkiem, jo, ja tu neesi atpestīts no saviem grēkiem, tad tu vispār neesi atpestīts.”

„Un kā ir ar mani, protestantu? Vai Jēzus Kristus var glābt mani no mana nomācošā grēka?”

„Paklausies! Viņš dos tev jaunu sirdi. Viņš mājos tavā sirdī Svētā Gara spēkā, un Viņš atņems tev tavas vecās grēcīgās iekāres. Viņš salauzīs važas un pārcirtīs grēka ķēdes, kas saista tevi. Jēzus Kristus, augšāmcēlies, dzīvais Kristus, tevi atbrīvos.”

„Vai tiešām tas ir iespējams? Vai es, gadiem ilgi savu ieradumu vergs, varu tikt no tiem atbrīvots? Vai Jēzus Kristus spēj mani izglābt, pat mani, un atbrīvot no grēka varas?”

„Jā, slava Dievam, Viņš var, un Viņš to darīs, ja tu uz Viņu pilnīgi paļausies. Saki Viņām, ka tu esi bezspēcīgs, pazudis grēcinieks un tu pats sevi izglābt nespēj, lūdz Viņu, lai Viņš glābj tevi – šai brīdī. Neviena reliģija nevar tevi izglābt, bet Viņš var.

Ne islāms, budisms, konfuciānisms, hinduisms vai jūdaisms, nedz pareizticīgo, katoļu vai protestantu reliģija nevar atpestīt cilvēkus no grēkiem. Vienīgi Jēzus Kristus , Dieva Dēls , spēj to izdarīt.

„Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.”(Ap.d.4:12) Tad kāpēc nepiesaukt Viņu tagad?”

„Es to darīšu. Ak Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs un izglāb mani Jēzus nopelna dēļ. Āmen.”

Mans draugs, ja Jēzus var izglābt katoli un protestantu, tad viņš var izglābt arī tevi. Tāpēc nepaļaujies vairs uz savu reliģiju, lai kāda tā arī būtu, un pieņem Jēzu Kristu, jo Viņš atpestīs tevi no taviem grēkiem. Vai tu to darīsi? Dari to, un dari to – TAGAD.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress