17.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

17. aprīlis

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks (Mk. 11:24).

Ticības lūgšanai ir nepieciešams ne tikai ar muti piesaukt apsolījumus, ka Dievs paklausa lūgšanas, bet būtiskākais ir paglabāt tos savā sirdī un pie katra apsolījuma vārda domāt ar šīm lietām:

Pirmkārt, par Dieva – Apsolījuma Devēja īpašībām un īpaši par Viņa žēlastību, kas ir nesalīdzināma, mūžīga un

nemainīga, un par to, ka šai brīdī Dieva žēlastība ir tāda pati, tikpat stipra un dedzīga kā toreiz, kad apsolījums tika dots.

Otrkārt, par Apsolījuma Devēja spēku un dievišķo visvarenību, jo Dievam nekas nav neiespējams (Lk. 1:37).

Viņa labā roka spēj mainīt visas lietas (Dan. 4:33; 2. Moz.15:6). Viņš spēj darīt daudz vairāk par to, ko lūdzam un domājam (Ef. 3:20).

Un, treškārt, par Apsolījuma Devēja uzticamību, ka Viņš nevar melot. Viņš ir Dievs un ne cilvēks (Hoz. 11:9). Lai

mūs vēl vairāk pārliecinātu, Viņš ir apstiprinājis Savus apsolījumus ar zvērestu, kā apustulis saka: “Gribēdams

apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt Savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu”

(Ebr. 6:17).

Šīs trīs Dieva īpašības – Viņa dedzīgā mīlestība, Viņa dievišķā visvarenība un Viņa mūžīgā uzticamība – ir kā

trīskārša virve, ko Tas Kungs ir pasniedzis mums no debesīm ar Savu vārdu, lai ikviens, kas tai pieķeras, vienmēr tiktu glābts un celts augšup, pat arī ja “ūdeņi apdraud manu dzīvību” (Ps. 69:1). Jā, ar to viņš tiks uzcelts debesīs.

Turklāt ticības lūgšanai ir jāsaņem, jāuzlūko un jāizceļ mūsu Vidutāja Kristus persona, Viņa nopelns un darbs.

Lūgšanā mums ir jāpiemin, kā Dievs mīl un vērtē Savu Dēlu un visu, ko Viņš darījis un pelnījis. To nozīmē lūgšana Jēzus vārdā. Jēzus saka: “Ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā vārdā” (Jņ. 16:23).

Visbeidzot, ticības lūgšanai ir jārūpējas par Dieva vārda godu …

Un ko gan Dievs nedarīs Sava vārda dēļ! Tādēļ arī Dāvids lūdz šādi: “Tava vārda dēļ, ak, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels!” (Ps. 25:11). Šādi mēs piesaucam

Dieva godu, kad Viņu sastopam Viņa vārdā. Vai Dievs nerīkosies, aizstāvot Sava vārda godu? Viņš taču nevar Sevi aizliegt (2. Tim. 2:13). Jo vairāk mēs turam Dievu pie Viņa vārda un ticam Viņam, jo vairāk mēs Viņu pagodinām.

…apdomājot, kādus apsolījumus Viņš mums devis, un visās bēdās un vajadzībās par tiem atgādināt Dievam ar bērnišķu ticību un lūgt: “Dari tā, kā esi solījis.” Bet kurš var saskaitīt visus žēlastības pilnos vārdus, ar kuriem Debesu Tēvs vēlas izpaust pret mums Savu mīlošo sirdi un ar kuriem Viņš velk pie Sevis Savu maldīgo

cilvēkbērnu? Tamdēļ Viņš mums ir pavēlējis nākt pie Viņa visās savās bēdās ar lūgšanām un piesaukšanu un vienlaikus devis visskaidrākos apsolījumus un iedrošinājumus, ka Viņš mūs uzklausīs.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress