18.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

Tev nebūs laulību pārkāpt (2. Moz. 20:14).

Kungs Kristus ir izskaidrojis šo bausli (Mt. 5:27–28, 31–32). Vai tā nav brīnišķīga Viņa žēlastība? Jo mums

ir jāklausās Viņā, ja gribam tikt glābti. Pret 6. bausli jūdi attiecās tāpat kā pret 5. bausli. Viņi skatījās tikai uz rupjo

pārkāpumu, kas šai gadījumā ir laulības pārkāpšana, jo 6. bauslis skan: “Tev nebūs pārkāpt laulību.”

Viņi neuzskatīja par problēmu to, ka viņu sirdis bija pilnas ar kārībām un iekārēm, kas pretējas bauslībai, ja

vien viņi spēja atturēties no ārējas rīcības un darbiem. Tad Kungs Kristus paskaidroja, cik daudz augstākas ir šā baušļa prasības: “Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī” (Mt. 5:28).

Bauslis mums jāsaprot Kristus vārdu gaismā. Bet vispirms izpētīsim, ko tas nozīmē, ka šī baušļa (“tev nebūs laulību pārkāpt”) dziļā, garīgā jēga māca, ka bauslis tiek pārkāpts jau ar nešķīstu iekāri, visiem kārību brīžiem un izpausmēm, kas notiek gan laulībā, gan ārpus tās. To apliecina daudzas Svēto Rakstu vietas. Šai bauslī dota dziļa mācība.

Bauslis ved atpakaļ uz īstā pamata. Radot vīrieti un sievieti, Dievs lēma iedibināt svēto laulības kārtu. Tā bija

pirmā doma, ko Dievs paudis cilvēka radīšanā un pirmajā iestādījumā, kas skar cilvēka dzīvi un dzimtas turpinājumu virs zemes.

Cilvēka radīšana un cilvēces vairošana bija divas savstarpēji cieši saistītas Dieva domas. Pamatojumu laulības

kārtai un 6. bauslim mēs atrodam Bībeles pirmajā nodaļā, kur aprakstīta radīšanas vēsture: “Vīrieti un sievieti Viņš radīja.” Un Dievs viņus svētīja, un Dievs viņiem teica: “Augļojieties un vairojieties!” Un otrajā nodaļā ir piebilsts: “Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.”

Kad aplūkojam laulību kā svētu kārtību, kas ir Dieva dota jau no radīšanas, mēs saprotam, cik būtisks ir 6. bauslis un ka tas ir briesmīgs grēks pret Dieva Majestāti, kad šī kārtība jebkādā veidā tiek pārkāpta.

Ar savu pārkāpumu cilvēks posta un grauj vissvētāko un svarīgāko kārtību virs zemes. Tas sarauj vissvētākās Dieva radītās saites. Tas visšķīstākās, jaukākās un dārgākās attiecības divu cilvēku starpā dara nešķīstas. Kā noziedznieks tas posta Dieva kārtību un tiesības. No laimes tas rada nelaimi, no svētības – lāstu. Jo no laulības lielā mērā ir atkarīga cilvēka labklājība gan šai laikā, gan dažkārt arī visā mūžībā.

Bet vai grēks pret 6. bausli ir jāsaprot burtiski kā savas vai citu laulības pārkāpšana? Vai 6. bauslis dots tikai tiem, kas atrodas laulībā? Nē, saskaņā ar Dieva vārdu šai bauslī ir ietverti visi cilvēki bez izņēmuma, jo, kad Dievs Tas Kungs radīja vīrieti un sievieti, iedibinot laulības kārtu, Viņš novilka svētu robežu starp abiem dzimumiem. Šī robeža ir Dieva novilkta un tāpēc vienlīdz svēta un neatsaucama kā pati laulība. Kas pārkāpj šīs Dieva robežas domās, vārdos vai darbos, tas pārkāpj 6. bausli.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress