2. Advents 

Ak Dievs,

Tu modini mūs, lai mēs Tevi slavētu,

jo Tu mūs esi radījis sev,

un nemierīgas ir mūsu sirdis,

līdz tās ir radušas mājvietu Tevī.

Ļauj man izzināt un saprast,

kas darāms vispirms –

saukt uz Tevi un tad Tevi slavēt

vai iepazīt Tevi un tad saukt uz Tevi?

Bet tikmēr es meklēšu Tevi, Kungs,

saucot uz Tevi, un es saukšu uz Tevi,

ticot uz Tevi, jo Tu man esi dāvājis ticību

caur sava Dēla J ēzus Kristus Iemiesošanos

un Tava kalpa sludināšanu.

Sv. Augustīns

2. Adventa lasījums

Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdams: saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.” Bet Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem, viņa barība bija siseņi un kameņu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja, un viss Jordānas apgabals un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus.

Mt.3:1-12

Powered by WordPress