24.oktobris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

To dariet Mani pieminēdami (Lk. 22:19).

Ko Tas Kungs vēlas sacīt šai neparastajā un dižajā iestādījumā – Svētajā Vakarēdienā? Kāds bija tā galvenais nolūks? Daudzi kristieši tā arī neiemanto pareizu izpratni par Svēto Vakarēdienu, nedz arī nonāk pie cienīgas tā baudīšanas. Viņi negūst mierinājumu, prieku un līksmību Svētā Vakarēdiena dāvanās.

Un tas ir tikai tāpēc, ka tie nezina un nesaprot, kāds bija Kristus nolūks un mērķis šai iestādījumā. Un patiesi, kamēr vien viss nebūs atklāts un izskaidrots mūžībā, arī mums nebūs iespējams izteikt visu, ko Tas Kungs ir domājis. Tomēr kaut ko mēs varam saprast. Šoreiz mēs vēlamies aplūkot Svēto Vakarēdienu kā Kristus izpirkuma nāves piemiņu.

Tas Kungs sacīja: “To dariet Mani pieminēdami.” Pirmkārt, mums jāsaprot, ka Viņš neiedibināja šo piemiņu Viņa paša, bet mūsu labuma dēļ. Viss, ko Kristus virs zemes darīja, notika mūsu labā. Viņš pats saka: “Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem” (Mt. 20:28).

Kristus dibinātajā piemiņas mielastā mēs atklājam patiešām lielu žēlastību. Kristus pazina Savu mācekļu vājības un grūto ceļu, kas tiem jāiet, šķērsojot šīs dzīves tuksnesi un asaru ieleju. Viņš labi zināja, cik bieži tie šai ceļā gandrīz padevās. Viņš zināja, ka viņiem ir vājas, trauslas un bailīgas sirdis un tiem ik dienas nemitīgi jācīnās pret savu miesu, pasaules un sātana viltībām un uzbrukumiem, un šajās cīņās viņi ļoti nogurst, sirgst, top ievainoti, izsīkst un iznīkst.

Tāpat Kristus arī zināja, ka viss mierinājums, spēks un spirdzinājums tiem jāgūst tikai no Viņa. Viņš zināja, ka, pastāvīgi par Viņu domājot, tie iegūs jaunu dzīvi, drosmi, spēku un labprātību turpināt ceļu. Viņš zināja, ka viņu grēki, vainas un nespēks apslāpēs viņu drosmi un darīs viņus biklus un raižpilnus. Tomēr Viņš arī zināja, ka pret visiem grēkiem viņu vienīgais mierinājums ir Viņa ciešanas un nāve, Viņa upurētā miesa un asinis, kas izlietas par grēku piedošanu.

Viņš iedibināja šo Viņa izpirkuma nāves piemiņu un sacīja: bērni, nāciet šeit kopā. Kad tev paliek tumšs gar acīm un tu gribi padoties, tad nāc kopā ar citiem baudīt Manu miesu un asinis un piemini Mani. Īsi sakot, Viņš vēlējās likt mūsu ceļā miera ostas, kur nogurušie ceļinieki var ienākt, stiprināties un spirdzināties ar debesu maizi, Viņa miesu un asinīm un Viņa piemiņu.

Izpirkšanas brīnuma pieminēšana ir visādā ziņā noderīga mūsu iekšējam cilvēkam. Tā atmodina mūs no aizmāršības un tieksmes iesnausties. Tā notrauc no mūsu acīm putekļus, kuri tās aptumšo mūsu ceļojuma laikā. Tā atklāj grēku un žēlastības īstajās krāsās. Tā mierina, iedrošina, stiprina un atjauno mieru un prieku par dievbērnību mūsu nospiestajās sirdīs. Tā paceļ mūsu dvēseli no zemes un vērš to uz debesīm.

Kristus Svētajā Vakarēdienā dibināja ne tikai piemiņas mielastu, bet arī deva ēst un dzert Savu miesu un asinis. Un Kristus sacītie vārdi, paceļot svētības kausu, mums māca, ka galvenais Viņa Svētajā Vakarēdienā bija kāda īpaša svētība. Viņš teica: “Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai” (Mt. 26:28). Te mēs redzam, ka Viņa galvenais nolūks bija glābt mūs no grēkiem un mierināt mūsu nomāktās sirdsapziņas. Jo par Savām asinīm Viņš teica, ka tās ir jaunās derības asinis un tās ir izlietas grēku piedošanai.

Ņem vērā Tā Kunga sirdi un prātu! Viņš ne tikai izlēja Savas asinis par grēku piedošanu, bet, gribēdams mums dot drošu pārliecību par līdzdalību šai izpirkumā, Viņš vēlējās mūs mierināt un iepriecināt, dodams mums dzert Savas asinis un sacīdams:

“Ņemiet. Dzeriet tās visi. Šis dzēriens ir visspēcīgākās zāles pret taviem grēkiem un visiem pazudinošajiem spēkiem. Ņem šo izpirkumu, lai tu zinātu, ka arī tu esi tā līdzdalībnieks. Šīs ir jaunās derības asinis, kas izlietas par grēku piedošanu. Jaunās derības asinīs ir slēgta jauna derība starp Dievu un tevi, un tā nelīdzinās vecajai, kura pieprasīja un nolādēja. Jaunā derība dāvina un glābj. Vecā derība sacīja: „Dariet! Dodiet!” Jaunā derība saka: „Ticiet! Saņemiet!” Vecās derības asinis bija vēršu un āžu asinis. Jaunās derības asinis ir Dieva Dēla asinis. Un šīs Manas asinis ir izlietas jūsu grēku piedošanai.”

Tagad tu redzi, ko Tas Kungs vēlas sacīt. Te mums ir neizsmeļams mierinājuma avots visām dvēselēm, kuras nomocījis grēks un sirdsapziņas pārmetumi. Kaut tās apstātos, norimtu un kārtīgi, klusi un mierīgi pārdomātu visu, ko Tas Kungs te saka un dara!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress