3. Kura baznīca spēj glābt? 

Vai mums jātop par protestantiem, lai tiktu izglābti?

„Nebūt nē, mani draugi. Es negribētu velti laiku tērēt, mēģinādams jūs pievērts protestantismam.”

„Bet jūs taču neticat, ka Romas katoļu vai pareizticīgo baznīca spētu cilvēku glābt, vai ne? ”

„Protams, nē.”

„Nu redziet, bet es esmu katolis, un šis mans draugs ir pareizticīgo baznīcas loceklis, un jūs sakāt, ka neviena no šīm baznīcām nespēj cilvēku izglābt.”

„Nu, un?”

„Un jūs – jūs esat protestants. Vai jūs negribat lai mēs kļūtu protestanti?”

„Nē, es negribu. Es nekad neesmu aicinājis nevienu katoli, vienalga, grieķu vai romiešu, pievērsties protestantismam?”

„Jūs neesat? To es nesaprotu. Jūs taču ticat , ka protestantisms var izglābt, vai ne?”

„Nē, es neticu.”

„Jūs neticat? Es esmu pārsteigts. Kas tad? –”

Protestantismam nebūt nav lielāks spēks izglābt cilvēku kā katolicismam, mani draugi.”

„Kam tad? Kā tad cilvēks var tikt pestīts? Ir taču pavisam tikai trīs lielas kristīgas baznīcas, vai ne?”

„Es vēlreiz atkārtoju, draugi, ka ne Romas katoļu, ne pareizticīgo, nedz protestantu baznīcas nespēj kaut kādā veidā izglābt jūsu dvēseles.”

„Bet, piedodiet!”

„Pagaidiet, draugi. Neviena baznīca mūs izglābt nevar. Vienīgi JĒZUZ KRISTUS to spēj.”

„JĒZUS?”

„Jā, mani draugi, jūs netiekat izglābti caur baznīcu, vienalga, katoļu vai protestantu, bet gan caur Personu, un šī Persona ir Kungs Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais Dēls”

„Vai tas var būt? Un jo sevišķi iedomājoties, ka mēs to nekad nebijām dzirdējuši!”

„Tā tad jūs redzat, ka jums nebūtu nekāda labuma kļūt par protestantiem, jo ir tūkstošiem protestantu, kas nav pestīti, tūkstošiem, kas apliecina piederību kristīgai ticībai, bet nav pieņēmuši kristīgās ticības stūrakmeni – Jēzu Kristu.”

„Vai tāpēc mēs neesam atraduši mieru? Vai katolicismā nav miera?”

„Nē draugi, un protestantismā arī nē. Miers ir atrodams vienīgi Jēzū. Reliģija nespēj nevienu glābt, taču Kristus to var.”

„Bet vai jūs esat par to pārliecināts?”

„Pilnīgi. „Nav pestīšanas nevienā citā (ne protestantismā, ne katolicismā), jo nav neviens cits vārds (Pareizticīgo, katoļu vai protestantu) zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana, Ap.d.4:12) kā vienīgi Viņa vārds.

„Dievs , apžēlojies!”

Viņa vārdu tev būs saukt JĒZUS; jo Viņš (ne katoļu priesteris, nedz protestantu mācītājs, bet Viņš – Jēzus Kristus) Atpestīs savu tautu no viņas grēkiem” (Mat.1:12)

„Kas tad mums jādara?”

„Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti” , jo „cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.”(Ap.d. 16:31 un Jņ.1:12)

„Un Viņš mūs pieņems?”

„Klausies, ko Viņš saka: „Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” Jņ. 6:37)

„Paldies Dievam!”

„Jā, mans draugs, patiesi pateicība Dievam, jo Viņš tevi mīl. Jā, Viņš tevis dēļ mira. Tavus grēkus „Viņš uznesa savā miesā pie staba.”Un tagad Viņš tev piedāvā pestīšanu. Tad nāc, pieņem Viņu, tici, ka Viņa nāve ir grēkus izpērkoša; tici Viņa solījumam un pilnīgi paļaujies uz Viņu, jo „Viņš ir žēlsirdīgs un bagātīgi piedod.”

„Tik tiešām, mēs to darīsim, un ar prieku. Mēs domājām, ka esam pestīti tādēļ, ka esam labu katoļi. Bet jūs atvērāt mums acis, un tagad mēs zinām, ka Jēzus ir vienīgais Glābējs un Pestītājs.”

„Un jūs tagad pieņemat Viņu kā savu Pestītāju?”

„Jā , mēs to darām! Slava Dievam!”

Mans draugs, kā ir ar tevi? Vai tu tagad zini, ka nedz tavs protestantisms, ne katolicisms, ne tava reliģija, nedz baznīca var tevi izglābt, bet vienīgi Jēzus Kristus? Vai tu tagad Viņu pieņemsi kā savu personīgo glābēju un Pestītāju? Dari to, un dari to – TAGAD.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress