6. Vienīgā izeja 

Kāda laiva tiek nesta lejup pa straumi un ātri tuvojas ūdens kritumam. Tajā sēž viens vienīgs cilvēks. Krastā , elpu aizturējis, notikušajā noraugās ļaužu pūlis. Straume ātri nes viņu lejup. Varenais ūdens kritums dārd jau turpat viņam priekšā. Tikt izglābtam vai iet bojā – citas izvēles nav. Glābšana vai droša nāve – nekas cits. Pēc mirkļa viņa vairs nav. Citādi nevarēja būt.

Četri spitālīgie sēž pie Samarijas pilsētas vārtiem. Viņi mirst bada nāvē. Iekšpusē aiz pilsētas vaļņiem valda ārkārtīgs bads. Iet iekšā pilsētā būtu droša nāve. Liekas, bezcerīgs stāvoklis Bet, pag! Visapkārt pilsētai ir ienaidnieki. Varbūt tie apžēlosies un atstās viņus dzīvus. Vismaz vēl ir viena iespēja. Bet vai viņi mēģinās?

Palikt tur, kur viņi atrodas, nozīmē neizbēgamu un drīzu nāvi. Iet uz pilsētu būtu neprāts. Viņi izšķiras izmantot pēdējo iespēju, kas vēl atlikusi. Viņi dodas ceļā. Pārsteigti viņi redz, ka ienaidnieks aizbēdzis; teltis pamestas. Bet – tur pārtikas atliku likām Viņi paēd un ir glābti. Tā bija viņu vienīgā cerība (2.Ķēn.7:4)

KĀZU MIELASTS

Kāzu mielasts. Ierodas viesi. Beidzot – parādās ķēniņš! Ienācis viņš aplūko kāzu viesus. Drīz skatiens krīt uz cilvēku, kurš nav ģērbies kāzu drēbēs. „Un viņš tam saka: Draugs , kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm?”Bet tas palika mēms.”

„Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: „Sasieniet tam kājas un rokas, un izmetiet to galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.”(Mat.22:12,13)

Likums noteica, ka katram viesim bija jābūt tērptam kāzu drēbēs. Nekādu izņēmumu, nedz iebildumu nevarēja būt. Tātad bija tikai viena izeja. Viņš bija jāizmet ārā. Un tā bija viņa paša vaina.

Mans draugs, vai tev ir kāzu drēbes? Jeb vai tu mēģināsi ieiet Debesīs , tērpies sava paša taisnīguma sārņainajās skrandās? Paturi prātā, ka citas iespējas tev nav. Vai nu tev jābūt tērptam Dieva taisnībā, vai arī tu tiksi izmests ārā galējā tumsībā.

PILSĒTAS LĪDZENUMĀ

Ir izgājusi ziņa, ka līdzenuma pilsētām jābūt izpostītām. Lats atrodas SODOMĀ> Palikt pilsētā nozīmē drošu nāvi. Uguns un sērs līs uz visiem pilsētniekiem vienādi. Ierodas eņģeļi. Brīdinājums ir dots. Lats vēl vilcinās, bet citas izejas nav.

„Glāb savu dzīvību!” sauc Dieva sūtītie eņģeļi, satverdami Latu aiz rokas.

Viņš steidzas ārā, pāri, ielai, cauri pilsētas vārtiem uz tuvējiem kalniem. Uguns un sērs gāžas pār Sodomu, un pilsēta tiek izpostīta. Tā bija viņa vienīgā cerība, un viņš to izmantoja. Viņš izglābās.

Arī tu esi pazudis. Nāve un tiesa stāv tev priekšā. Tu ej pretim bojā ejai. Tu varbūt to Nezini, un tomēr tā ir patiesība. Aklais iet dziedādams un nezin, ka viņam priekšā bezdibenis. Bet tas nemaina faktu, ka viņam draud briesmas. Viņš nāk bezdibenim aizvien tuvāk un tuvāk, līdz beidzot ir sperts pēdējais drošībā, jo nākamais nes viņu pretī bojā ejai.

Viņš to nezināja, bet tas neko nemaina. Viņš to neaptvēra, bet tas nemazināja briesmas, kādās viņš atradās. Nē draugs, tu vari nezināt un nejust, ka esi pazudis, tāpat kā aklais, bet tas nebūt nemaina tava stāvokļa bīstamību.

Tu vari tam neticēt, bet tas Dieva Vārdu nemaina. Bībele saka, ka tas ir fakts: ka tev citas izejas nav.- vai nu tikt izglābtam, vai iet bojā; ka glābšana ir tava vienīgā cerība. „Atgriezies, jel atgriezies; kāpēc tu gribi mirt?” Tev ir vai nu jāatgriežas vai jāmirst; Bet ja tu atgriezīsies, tad tu nemirsi. Dievs tevi aicina. Viņš jautā pavisam atklāti: ”Kāpēc tu gribi mirt?” un laipni tev norāda , ka nāve ir nevajadzīga. Tev ir izeja, kaut gan tikai viena.

Dieva „patiesības” nav niecināmas. „Patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības”(Jņ.3:3) Un: ”Patiesi Es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā”(Mat.18:3) „Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesiet bojā.”(Lk.13:3)

Bez atgriešanās tu esi pazudis. Elle būs tavs mūžīgais sods. Es tevi ļoti lūdzu, nedari šō kļūdu; neļaujies sevi piemānīt; tu nekad neieiesi Debesu valstībā, ja tu nebūsi atgriezies. Tādēļ apstājies! Atbildi tā it kā tu stāvētu Dieva priekšā. Vai tu esi atgriezies? Vai tu vari nosaukt vietu un laiku? Vai tu zini , kad šis varenais līgums tika slēgts? Jeb, ja tu nezini vietu un laiku, vai tu zini, ka tas ir noticis? Vai tu esi iegājis no nāves dzīvībā? Vai tu vari ikkatram cilvēkam, kurš tev prasa, pamatot kāpēc tev ir šī cerība? Saki, vai tu esi atgriezies vai nē?

Kā tu esi dzīvs un tu to nezini! Piedzimis pirms daudziem gadiem un tomēr neapzinies šo faktu! Nost ar tādām muļķībām! „To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība>”(1.Jņ.5:13) Vai nu tu to zini, vai nezini, un ja nē, tad labāk esi nemierīgs un satraukts, līdz kamēr tu to uzzini, nekā turpini būt Sātan apstulbots un nonāc mūžīgajā iznīcībā.

Kaut Svētais Gars atmodinātu tevi no tavas vienaldzības un apātijas, kad tev ir vienalga, vai tu esi izglābts vai pazudis; kaut tu papūlētos noskaidrot, vai tu esi atgriezies, jeb vai velns tevi ir iemidzinājis nāves miegā.

Vai lai es vēl ko saku? Vai tu tagad to darīsi? – „Izvēlies šodien, kam jūs kalposiet.”Vai man aizvien vēl tevi jālūdz? Tev vai nu jāatgriežas vai jātiek sodītam – vai nu viens vai otrs. Kurš tu gribi būt? Ieiet Debesīs tāds kāds tu esi , tu nevari. Tev jātiek izglābtam – vai jāiet bojā. Ak, kaut es spētu tevi pārliecināt!

Vai tu gribi strīdēties ar savu Radītāju? Kā tavs cilvēcīgi aprobežotais intelekts var apšaubīt bezgalīgo, neierobežoto Dievu, kurš radījis universu? „Vai tad māls var sacīt savam veidotājam: Ko tu te dari?”(Jes.45:9)Viņa patiesais, nemaldīgais Vārds nepārprotami saka, ka tev citas izejas nav kā, vai nu tikt izglābtam vai iet bojā. Vai tu tam tici? Tad kāpēc tu aizvien vilcinies? „Cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm?”

Pestīšana ir tava vienīgā cerība. Tev jātop pestītam – vai jāiet bojā. „Ja jūs neatgriežaties, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.”(Mat.18:3) Izvēlies vai ej bojā. Rīkojies vai mirsti. Pestīšana vai pazušana. Vai nu viens vai otrs, Dievs vai Sātans, Debesis vai Elle. Trešās izvēles nav, nav citas alternatīvas.

Par tevi Viņš mira. Tavi grēki tika uzkrauti Viņam. Kungs Jēzus uzņēmās tavu vainu un ziedoja Savu dzīvību par tevi. Dievišķa mīlestība ir darījusi visu iespējamo. Tu Vari saņemt pestīšanu ‘Par velti, bez maksas.” ”Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība.”

Dārgais draugs, grēciniek, nāc! Nāc tagad pie Jēzus! Kamēr Dieva balss tevi vēl aicina; kamēr Pestītājs vēl klaudzina; kamēr Svētais Gars tevi vēl lūdz – nāc! Pirms žēlastības laiks ir beidzies; pirms nāves tumsa tevi apņem; pirms tavs spriedums ir apzīmogots uz visiem laikiem – Nāc! Atgriezies, atgriezies! Kāpēc tu gribi mirt?

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress