7. Tikai pieci soļi 

Vai tu patiesi gribi tikt izglābts? Vai tu gribi zināt Ceļu? Tad ļauj man to tev izstāstīt. Es to darīšu, cik vien iespējams, vienkārši. Ir tikai pieci soļi. Lūk kādi:

1.Apzinies, ka tu esi grēcinieks.

Tu negribēsi tikt izglābts, kamēr tu neapzināsies, ka esi pazudis. Tu negribēsi iet pie ārsta, kamēr tu nezināsi, ka esi slims. Tu negribēsi saukt palīgā , kamēr tu nejutīsi, ka tu slīksti. Tu nevari apzināties savu vajadzību pēc Pestītāja, kamēr tu neaptver, ka esi grēcinieks.

Bībele saka: „Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” (Rom.3:23) Ja visi ir grēkojuši, tad arī tu esi to starpā. Un vēl ir teikts: „Nav neviena taisna, it neviena.”(Rom.3:10) Ja nav neviena taisna, tad arī tu neesi taisns, un ja tu neesi taisns, tad tu esi grēcinieks.

Svētie Raksti saka: ”Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu>”(Jes.53:6) Visi – tas nozīmē visi. Tātad arī tu esi nomaldījies. Ir tikai divi dzīves ceļi, pa kuriem tu vari iet: tevis paša izvēlētais ceļš un Dieva nospraustais ceļš. Ja tu neej pa Dieva ceļu, tad tu ej pa sava paša ceļu, un ja tu ej pa sava paša ceļu, tad tu esi nomaldījies. Un ja tu esi nomaldījies, tad Dieva acīs tu esi grēcinieks. Tātad nav svarīgi, vai tu jūties kā grēcinieks vai nē. Dievs saka , ka tu tas esi.

Ābele nav ābele, tādēļ, ka tā nes ābolus. Tā nes ābolus tādēļ, ka ir ābele. Tu neesi grēcinieks tādēļ , ka tu grēko. Tu grēko tādēļ, ka tu esi grēcinieks.

Vai tagad tu esi gatavs atzīt, ka esi grēcinieks?

2Atzīsti , ka tu pats sevi izglābt nespēj.

Tu pats sevi izglābt nevari, ne likdamies kristīties vai iesvētīties, nedz kļūdams reliģiozs vai pievienoties baznīcai un piedaloties Svētajā Vakarēdienā. Tu nevari sevi izglābt, dzīvodams godīgu dzīvi, turēdams baušļus un ievērodams zelta likumu – nedari otram to, kas pašam nepatīk. Tu nevari sevi izglābt darīdams labus darbus, nedz darīdams to labāko ko tu spēj..

Tikpat labi tu vari mēģināt pacelt sevi aiz savām auklām, kā būtu pats savs glābējs. Pašam sevi izglābt ir neiespējami. „Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši” (tit.3:5) saka Dievs. „Ne ar darbiem.”(Ef.2:9)

„Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, huntas nav no jums, tā ir Dieva dāvana,”(Ef. 2:8 ) Rakstīts Bībelē.

Ja tu pats varētu sevi izglābt, tad mūsu Kunga Jēzus nāve būtu bijusi vislielākā kļūda pasaules vēsturē. Tev nebūtu vajadzīgs Jēzus Kristus, ja tu pats spēj būt savs glābējs. Pats fakts, ka Jēzus mira par tevi Golgātā, pārliecinoši pierāda, ka tu nevari būt pats savs glābējs.

Vai tagad tu apzinies, ka pats sevi izglābt nevari?

3.Zini, ka tavi grēki tika uzkrauti Jēzum

„Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam”(Jes.53:6) Tas notika pie Golgātas krusta pirms gandrīz divi tūkstoši gadiem. „Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai.”(1.Pēt.2:24) Grēka alga ir nāve. „Dvēsele , kura grēko, tai jāmirst.”(Eceh.18:4) Jēzus mira. Dievam bija jānojauc grēka barjera, pirms Viņš varēja cilvēkam parādīt žēlastību. Tagad Viņš tev piedāvā pestīšanu bez maksas, par velti.

Pieņemsim, ka mana labā roka simbolizē Kristu, un šī grāmata – manu grēku. Es pārceļu grāmatu no savas kreisās rokas – „manis”- uz labo roku – „Kristu”. Tas ir tas, ko Dievs izdarīja . „Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam. „Dievs vairs nepielīdzina un nepieskaita tavus grēkus tev. (2.kor.5:19,20) Tagad tavi grēki uzkrauti Viņam. Vai tagad tu to zini?

4.Tici,ka Kristus un vienīgi Kristus var tevi izglābt.

„Viņa vārdu tev būs saukt Jēzus, jo Viņš atpestīs.”(Mat.1:21) Tevi glābj Persona, Kungs Jēzus Kristus.

„Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums būtu lemta pestīšana.”(Ap.d.4:12) Neviens cits vārds – ne Muhameds, Konfūcijs, Buda, nedz Mozus. Neviena cita reliģija – ne katoļu, protestantu, pareizticīgo vai ebreju. Neviens cilvēks – ne mācītājs, priesteris, nedz pāvests. Neviens cits. Sistēmas un doktrīnas, rituāli un ceremonijas, svētceļojumi un labie darbi – viss ir nepietiekošs. Kristus un vienīgie Kristus spēj cilvēku glābt.

„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani.” (Jņ.14:6) Tu redzi, Bībele nepārprotami izskaidro, ka neviens cits tevi izglābt nevar. Bet, slava Dievam, Jēzus Kristus, dzīvais , augšāmcēlies Kristus, Dieva Dēls, to var! Vai tu tam tici?

5. Pieņem Jēzu Kristu kā savu personīgo Pestītāju.

„Bet cik viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.”(Jņ. 1:12) Kā tu vari kļūt par Dieva bērnu? Pieņemdams Jēzu Kristu.

„To, kas pie manis nāk, es tiešām neatstumšu.(Jņ.6:37) Tātad tev jānāk pie Viņa.

„Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa” ( Atkl.3:20) Tātad, lai Viņš ienāktu tavā sirdī, tev ir jāatver savas durvis.

Vienalga, cik daudz ēdienu tev arī nebūtu, tas tevi neglābs no bada nāves, ja tu neēdīsi. Ja tu mirsti no slāpēm, tev ir jādzer ūdens, kas tev tiek sniegts. Jā tev ir iedzēlusi čūska un tu mirsti no saindēšanās, tev ir jādzer pretinde. Tādēļ Dieva Vārds saka: „Nāciet, ņemiet, pieņemiet.”Ir nepieciešama rīcība – Tev pašam būs jāizšķiras.

1829.gadā divi cilvēki – Vilsons un Porters – par Amerikas valsts pasta aplaupīšanu tika notiesāti uz nāvi pakarot. Porteram Nāves sods tika izpildīts, bet Vilsons tika apžēlots. Taču Vilsons apžēlošanu noraidīja, un Augstākās tiesas galvenais tiesnesi Džons Maršals pieņēma sekojošu lēmumu: ‘

„Apžēlošanas ir akts, kuram būtiski ir tas, ka tā no vienas puses tiek sniegta, bet no otras puses – pieņemta. Apžēlošana nevar notikt, ja tā netiek pieņemta. Tātad persona, kam tā tiek piedāvāta, var to noraidīt, un ja tā to noraida, tad, mēs konstatējam, tiesai nav spēka viņam to ar varu uzspiest.”

Mans draugs! Dievs piedāvā tev piedošanu. Tu vari to pieņemt vai noraidīt. Dievs tev ir atstājis izvēles brīvību. Izvēlies pats. Bet tu netiksi izglābts tikmēr, kamēr tu nesperi piekto soli un nepieņemsi Jēzu Kristu par savu personīgo Glābēju un Pestītāju.

Vai tu to darīsi? Vai tu gribi Viņu pieņemt? Un vai tu pieņemsi Viņu tagad? Dievs saka: „Tagad ir vislabākais laiks; tagad ir pestīšanas diena.” (2.Kor.6:2) Tad nu pieņam Viņu , un pieņem Viņu – TAGAD.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress