Bibliotēkā Jaunās grāmatas 

1

Bibliotēkā
Jaunās grāmatas
1. Bībele kā Kristus liecība
Šajā grāmatā autors aplūko ļoti svarīgus jautājumus par Vecās un Jaunās Derības kanonu vēsturisko veidošanos, par “citiem” evaņģēlijiem, kuri netika iekļauti kanonā, par to, kā lasīt un skaidrot Bībeles tekstus un vai Bībeles liecība ir uzticama. Šāda rakstura grāmatas ir liels retums latviešu valodā.

2. Džonatans Fisks “Sagrauts”

Pie latviešu lasītāja ir nonākusi luterāņu teologa Džonatana Fiska grāmata, kas ir diezgan izaicinoša un provokatīva. Tā būtu rūpīgi jāizlasa katram kristietim, kam rūp sava un citu ticīgo garīgā labklājība.

Īpaši nozīmīga šī grāmata varētu būt baznīcu vadītājiem un garīgajiem darbiniekiem, kam uzticētas rūpes par Kristus Baznīcu un tās locekļiem.

3. K. F. V. Valters “Bauslība un evaņģēlijs”

Autoru mēdz dēvēt par Amerikas Luteru.

Daudzu paaudžu luterāņiem šīs grāmatas 25. tēzes ir kalpojušas kā stingrs pamats, uz kura balstīties savā ikdienas ticības dzīvē un darbībā.

4. Mārtiņa Lutera “Magnificat”

M. Lutera darbu sērija. Šoreiz Marijas slavas dziesmas Dievam skaidrojumu :

Magnificat ir Mārtiņa Lutera Dieva vārda skaidrojums un apliecība – īpaši tiem, kuru atbildībā ir pasaules vara un noteikšana. Te runāts par valdnieka tapšanu – kā Dievs paceļ cilvēka acīm nenozīmīgo – un par valdnieka laika paiešanu, kad Dievs satriec to, kas pats paaugstinājies. Tomēr Magnificat nav noderīgs darbs vienīgi augstas atbildības cilvēkiem. Luters arvien šķetina ikkatram cilvēkam diendienā nozīmīgus jautājumus: par attiecībām ar Radītāju, par Pestītāja doto dāvanu cilvēkiem, par Dieva darbu, kas grēcinieku dara svētu. Tik daudzi te noteikti atradīs kaut ko noderīgu, kaut ko tādu, kura dēļ bija vērts atšķirt šo grāmatu un izlasītu to nolikt derīgo grāmatu plauktā.

5. Mārtiņš Luters “Baznīca Bābeles gūstā”

Teoloģisku rakstu apkopojums, kas spoži atklāj Reformācijas laika cīņas par Evaņģēlija patiesību un dod nebijušu iespēju sajust un “izgaršot” Reformācijas laika ārkārtīgi spraigo gaisotni.

1520. gadā sarakstītajā traktātā Baznīca Bābeles gūstā Luters nesaudzīgi vēršas pret Romas Baznīcas autoritāti, ar kuru tā iedrošinājās izmainīt Kristus iedibinātos sakramentus un patvaļīgi ieviest jaunus, ko Kristus nebija iedibinājis.

Traktātā Luters noformulē mācību par sakramentiem. Ir tikai trīs sakramenti (iepretī Romas septiņiem), ko iedibinājis Kristus: Kristība, Svētais Vakarēdiens un grēksūdze. Luters arī asi vēršas pret Romas Baznīcas patvaļu jeb, kā viņš to sauc, Bābeles gūstu, kas bija skāris sakramentus, īpaši Svēto Vakarēdienu. Vakarēdienā lajiem – pretēji Kristus iedibinātajai kārtībai – tika liegts biķeris, savukārt pats sakraments, kurā Kristus dod Savu miesu un asinis, bija padarīts par mises upuri, kurā priesteri upurēja Kristu par dzīvajiem un mirušajiem, ar šo savu darbu iemantojot pestīšanas nopelnus.

6.  Timotijs Kellers “Kāpēc gan ticēt Dievam? Ticība skepticisma laikmetā”

Kāpēc gan ticēt Dievam? Ticība skepticisma laikmetā.

Esam izdevuši Timotija Kellera, pazīstama 21. gs. kristīgā apoloģēta, grāmatu “Kāpēc gan ticēt Dievam? Ticība skepticisma laikmetā.”

Grāmatas autors apgalvo, ka mūsdienu kultūrā cilvēki patiesībā gan zina, ka Dievs pastāv, vienīgi viņi šīs zināšanas ir izstūmuši no savas apziņas.

Jo ir daudz jautājumu, un daudz iebilžu:

Kāpēc pasaulē pastāv ļaunums, un kā mīlošais Dievs var kādus cilvēkus sūtīt uz elli?

Kāpēc kristīgā ticība nevarētu būt daudz iecietīgāka ?

Kāpēc Dieva un ticības vārdā notiek tik daudz strīdu un karu ?

Vai iespējams būt ticīgam un intelektuāli godīgam cilvēkam vienlaikus?

Vai zinātne un ticība ir pretrunīgas un nesavienojamas ?

Gan reliģijas pretinieki, gan ticīgie šajā grāmatā atradīs vērtīgu vielu pārdomām, meklējot atbildes uz mūsu dzīves lielajiem un galvenajiem jautājumiem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress