Kā lūgt par savu mācītāju? 

Lūgsim par to, lai Dievs aizsargā mūsu mācītājus garīgi.

Tā kā mācītājs iestājas par Kristu un cenšas kalpot Dieva ļaudīm, sātans darīs visu iespējamo, lai izjauktu mācītāja kalpošanu. Apustulis Pāvils griezās pie ticīgajiem ar lūgumu balstīt viņu savās lūgšanās: „ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas” (Ef. 6:18-20).

Lūgsim, lai mūsu mācītājiem būtu spēks Svētajā Garā.

Mūsu mācītājs var būt labs sludinātājs, izcils organizators un brīnišķīgs padomdevējs, bet bez Svētā Gara spēka viņa kalpošanā netiks paveikts nekas, kam būtu nozīmīga vērtība. Dievs teica ar pravieša Caharijas muti: ,,…ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Tas Kungs Cebaots” (Cah. 4:6).

Lūgsim, lai mūsu mācītāji izdibina Dieva gribu un to dara.

Lūgsim, lai mūsu mācītājam būtu garīga atklāsme izprast Dieva gribu un drosme to īstenot. Pāvils rakstīja: „Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu.” (Kol. 1:9).

Lūgsim, lai mūsu mācītājiem prioritāte būtu personīgas lūgšanas un klusais laiks ar Dievu.

Var gadīties, ka visi tie izaicinājumi, ar kuriem sastopas mūsu mācītājs, pamudina viņu ziedot savu lūgšanām paredzēto laiku. Taču lūgšanu pazaudēšana nesīs zaudējumus kalpošanas efektivitātei. Jēzus teica: ,,…dzenieties papriekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad visas šīs lietas taps piemestas” (Mat.6:33).

Lūgsim, lai mūsu mācītāji nepadodas kārdinājumiem.

Arvien vairāk nākas dzirdēt par mācītājiem, kuri padevušies kārdinājumam un krituši kaunā. Apustulis Jānis rakstīja par trim lietām, kuras tiecas mūs pazudināt: „…miesas kārums, acu kārums un dzīves lepnība…” (1.Jāņa 2:16). Lūgsim, lai mūsu mācītājs katrā kārdināšanā atpazītu sātana pirkstu un novērstos no viņa, tvertos pie Jēzus.

Lūgsim, lai mūsu mācītāju kalpošanas centrā būtu Kristus.

Mēs dzīvojam „populistiskas kristietības” laikmetā, kad daudzi sludinātāji mēģina piepildīt savas solu rindas, izklaidējot klausītājus. Varbūt viņi ir aizmirsuši, ka Jēzus teica: „…kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis” (Jāņa 12:32). Lūgsim par to, lai mūsu mācītājs norādītu ļaudīm uz Glābēju.

Lūgsim, lai mūsu mācītāji būtu norūpējies par pazudušajiem.

Daudzas draudzes uzskata sevi par kristīgām, tomēr noliedz to, ka cilvēki bez Kristus ir pazuduši. Tādējādi viņi ir aizmirsuši, ka Bībele māca: „Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa” (Jāņa 3:36). Lūgsim, lai mūsu mācītājs ticētu evaņģēlijam un pasludinātu Jēzus Kristus Labo Vēsti tiem ļaudīm, kuri ir pazuduši, kuri ir „bez Dieva šai pasaulē” (Efez. 2:12).

Lūgsim, lai mūsu mācītājiem būtu līdzjūtīga sirds.

Visur, kur vien Jēzus gāja, viņu interesēja cietēji un pazudušie. Izsūtot savus sekotājus Viņš deva šādu uzdevumu: „Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdziediniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet.” (Mat.10:8). Lūgsim, lai Dieva mīlestība pret ciešanās nonākušo cilvēci tā plūstu caur mūsu mācītāja sirdi, ka „svētīgi nabagie un tie, kam sāpes” (Mat. 5).

Lūgsim par to, lai mūsu mācītāji pareizi attiektos pret opozīciju.

Mācītājiem, kuri dara Dieva darbu Dieva dotajā veidā, nāksies sastapties ar kritiku. Jēzus teica vēl vairāk: „Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu Cilvēka Dēla dēļ. Priecājaties tajā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs…” (Lūk. 6:22-23). Lūgsim, lai mūsu mācītājs iemiesotu Kristus mīlestību attiecībā uz kritiku un personīgiem uzbrukumiem, attiecībās ar tiem, kuri cenšas iedragāt viņa kalpošanu.

Lūgsim, lai mūsu mācītāji atdotu visu godu Dievam.

Gūt panākumus ir bīstami. Dažreiz mācītāji kādos pasākumu periodos aizmirst par Glābēju un piesavinās to, kas pienākas tikai Dievam. Pāvils raksta: „Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulei” (Gal. 6:14). Lūdziet par panākumiem sava mācītāja kalpošanā un par to, lai viņš visu godu par to atdotu Dievam.

4 komentāru

 1. agate saka:

  Paldies par šo! Un ja arī nesanāk ikdienā lūgt par visām šīm lietām, tad savās ikdienas lūgšanās aizlūgsim par mācītājiem vienmēr, lai Kungs arvien viņus uztur sava Vārda patiesībā!

 2. Camellia saka:

  Stāvēsim pastāvīgā lūgšanu sardzē, lai mūsu mācītāji un viņu ģimenes tiktu pasargāti no visiem ļaunā uzbrukumiem un stiprināti.
  Ir satriecoši redzēt, ka skaidrais Vārds, kura centrā ir Jēzus Kristus, aizvien biežāk arī Latvijā tiek sajaukts un tālāk aizstāts ar abstrakta garīguma meklējumiem, austrumu izcelsmes mācībām, māņticību u.c. maldiem, kuru centrā ir cilvēks. Un varbūt nav par vēlu lūgt arī par tiem, ko pazīstam no masu saziņas līdzekļiem, un kas šais tīklos jau sapinušies.

 3. juris saka:

  Lūgsim lai mācītājiem būtu mīlestība. Lai dzīvotu un kalpotu mīlestībā.

 4. guntabl saka:

  Lūgsim gan!

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress