Kas ir patiesība? 

Kas ir patiesība?

Pilāta jautājums

Kas ir patiesība?

Šis jautājums no Pilāta lūpām nācis nāk arī manā sirdī, Kad pārdomāju To vārdu kas rakstīts [Jāņa 18:37-38]

37Tad Pilāts Viņam sacīja: “Tad Tu tomēr esi Ķēniņš?” Jēzus atbildēja: “Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.”
38 Pilāts Viņam saka: “Kas ir patiesība?” Un, to sacījis, viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem: “Es nekādas vainas pie Viņa neatrodu.

Kad šis vārds skar manas ausis, sākumā Tas pāršķeļ tās un es savā prātā domāju, patiesība ir tā, Kad tu saki to, kas tā ir. Tad šis vārda zobens griežas dziļāk un es sāku pārdomāt, kāpēc Pilāts to jautāja, vai viņš gribēja zināt ko vairāk par to, ko Jēzus iepriekš bija teicis?

“Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja Mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cīnītos par to, lai Es nekristu jūdu rokās. Bet nu Mana valstība nav no šejienes.” Es savā sirdī domāju, ka Šeit Jēzus runā uz Pilātu tā, lai viņš izprastu, kas ir tas ko viņš tiesā. Jēzus runā ar viņu, kā vienmēr ar ik vienu cilvēku, arī ar Pilātu Viņš runā mīlot viņu un sludinot par debesu valstību un sludinot mīlestības evaņģēliju. Viņš runā tādā valodā un ar tādiem salīdzīnājumiem, kādi ir Pilāta ikdienā. Jēzus zina, ka viņš ir pārvaldnieks un viņam uzticēti sulaiņi. Tāpēc paskaidrojot, kas stāv aiz Jēzus (miriādu mireādes, kas gatavi pakalpot un cīnīties sava karakunga dēļ) Pilāts saprot:

“Tad Pilāts Viņam sacīja: “Tad Tu tomēr esi Ķēniņš?”"

Jēzus atbildēja: “Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.”

Kad Pilāts saprot, ka Jēzus ir ķēniņš Jēzus viņam pasludina evaņģēliju, Jēzus ir Ķēniņš- ķēniņu Ķēniņš, arī Pilāta Ķēniņš, Viņš ir dzimis- No Tēva iesākumā dzimis, pasaulē nācis – caur jaunavu Mariju ieņemts no Svētā Gara. Lai apliecinātu patiesību – Patiesība, Dievs Tēvs par ko Viņš nāca liecināt, Patiesība- Jēzus Kristus – jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs Jūs brīvus Un Svētais Gars, kas ir Patiesība par Jēzu Kristu. Kas mums stāsta un atklāj Patīesību par mūsu Kungu. Un šeit Pilātam tiek pasniegta Dieva žēlastības roka. ” Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.” Arī Pilāts šeit var ķerties pie glābšanas pie Jēzus rokas. ” Dzird Manu balsi” Bet Pilāts tomēr nedzirdēja Jēzus balsi un nedzirdēja Patiesību, bet jautāja, “Kas ir patiesība?” Un šeit notukumi turpina savu gaitu un pavēršas pret Mūsu Pestītāju, bet par labu mums un arī par labu Pilātam par labu Jūdiem un visai cilvēcei. Tāpēc es to pārdomājot tomēr priecājos, ka Mūsu Pestītājs mūs tik ļoti mīlējā un salīdzinājās ar Dievu manis un tevis dēļ un vārdi: ” 32 Tā sāka piepildīties Jēzus vārdi, ko Viņš bija teicis par to, kādā nāvē Viņam bija mirt.” bija nolemti piepildīšanai.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress