Dievkalpojumu kārtība, svētdienas 

Pilna Dievkalpojuma kārtība *

1. Ievada liturģija

Draudze pieceļas, 1. draudzes dziesma

Mācītājs – Nolasa introitu, kurš beidzas ar vārdiem: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Draudze dzied: Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen!

Uzaicina draudzi uz grēksūdzes lūgšanu:

Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!

Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es tevi lūdzu tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties.

Visi: (dzied) Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!

Mācītājs: Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami: jā.

Draudze: Jā!

Mācītājs pasludina grēku piedošanu, kas beidzas ar vārdiem:

… piedoti Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.

Draudze: Amen

Mācītājs: Gods Dievam augstībā! *

Visi: Gods lai ir Dievam augstībā, kas mums tāds žēlīgs rādās, ka mums nedz še, nedz mūžībā nav kaites vairs nekādas, nu Dievam ir uz mums labs prāts, virs zemes miers top sludināts, viss ienaids jau pagalam.

Mācītājs: Tas Kungs lai ir ar jums.

Draudze: Un ar tavu garu.

Mācītājs: Lūgsim Dievu.

Kolektas lūgšana, kas beidzas ar vārdiem: …caur tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu

Draudze: mūsu Kungu. Āmen

2. Dieva vārda liturģija.

Mācītājs: Klausies, kristīgā draudze, Dieva vārdu, kas rakstīts …. nodaļā:

Draudze: Amen.

Draudze: Allelūja, allelūja, allelūja!

Mācītājs: Apliecināsim savu ticību:

Visi: Mēs ticam uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;

Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen

Draudze apsēžas, 2. draudzes dziesma.

Mācītājs kancelē, Draudze pieceļas.

Mācītājs: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

Svētrunas teksta lasījums, Lūgšana pirms svētrunas.

Draudze apsēžas.

Svētruna (sprediķis).

3. draudzes dziesma

Mācītājs piesaka pateicības, aizlūgumus, mirušo pieminēšanu.

Draudze pieceļas lūgšanai. Mācītājs vada draudzes lūgšanu.

Lūgšanas beigās Draudze: (dzied) Kungs Jēzu Krist’, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, Paklausi, ko mēs lūdzamies, Āmen

Pēc lūgšanas draudze apsēžas.

Ziņojumi

Mācītājs, nobeidzot kanceles daļu, saka novēlējumu:

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

4. draudzes dziesma (Beidzamā panta laikā, tie, kas ir gatavojušies saņemt Svēto Vakarēdienu, dodas pie altāra)

Svētā Vakarēdiena liturģija.

Draudze pieceļas.

Mācītājs: Tas Kungs ar jums.

Draudze: Un ar tavu garu.

Mācītājs: Paceliet savas sirdis.

Draudze: Mēs tās paceļam uz To Kungu.

Mācītājs: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.

Draudze: Tā ir labi un tā piederas.

Mācītājs (pret altāri): Lūgšana, kas beidzas ar vārdiem: …mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību, dziedādami:

Draudze: Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs! Un debess un zeme, un debess un zeme ir pilna viņa godības. Ozianna augstībā! Lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna augstībā!

Visi: Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.

Āmen.

Mācītājs – Svētā Vakarēdiena iestādīšana

Mācītājs (pret draudzi):

Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā Kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tā Kunga miers ar jums visiem!

Draudze: Amen.

Draudze (dzied): Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, Ak Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru.

Svētā Vakarēdiena saņemšana.

4. Noslēguma liturģija.

Mācītājs: Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs! Alleluja!

Draudze: Un viņa žēlastība paliek mūžīgi! Alleluja!

Mācītājs: Kolektas lūgšana, kas beidzas ar vārdiem: …caur tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu

Draudze: mūsu Kungu. Āmen

Mācītājs, svētīšana: Tas Kungs tevi svētī un pasargā!

Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs!

Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru!

Draudze: Āmen, āmen, āmen!

5.draudzes dziesma.

Visi zemojas klusā pateicības lūgšanā.

* Ciešanu laikā Alleluja nedzied

* Gods Dievam augstībā” vietā cits teksts

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress