Jēzus ceļš ceturtdienā 

Zaļā ceturtdiena

Jņ.13:1-20 Jēzus mazgā mācekļiem kājas
Bija laiks pirms Pashas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva; un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Mielasta laikā, kad velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam, jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus, zinādams, ka Tēvs viņa rokās bija nodevis visu un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mielasta, novilka virsdrēbes un, paņēmis linu drānu, to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājamā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas, un slaucīja tās linu drānā, ko viņš bija apsējis. Tad viņš nāca pie Sīmaņa Pētera. Tas viņam sacīja:“Kungs, tu mazgāsi man kājas?” Jēzus viņam atbildēja:“Tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīsi.” Pēteris viņam sacīja:“Nemūžam tu man nemazgāsi kājas!” Jēzus atbildēja:“Ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas.” Sīmanis Pēteris viņam sacīja:“Kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu!” Jēzus sacīja:“Tam, kas ir jau mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Un jūs esat tīri, bet ne visi.” Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš sacīja:“Ne visi jūs esat tīri.”   Kad viņš tiem kājas bija nomazgājis, viņš atkal apvilka savas virsdrēbes un apsēdies tiem sacīja:“Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis?

Vakarā pirms Neraudzētās maizes svētku mielasta, ikvienam pieklājās
nomazgāt rokas. Jēzus Savas rokas nomazgājis, novilka Savas
virsdrēbes un uzlika dvieli uz pleciem. Divpadsmit tuvākie Jēzus
mācekļi sastinga neizpratnē. Jēzus ielēja ūdeni bļodā un gatavojās
mazgāt mācekļiem kājas. Austrumos to darīja tikai vergi un kalpi, kas
sagaidīja kungus pārnākam no gara ceļa. Mācekļi to neizprata. Viņu
Skolotājam un Kungam neklājas būt kalpa vai verga lomā! Laikam jau
nav iespējams aprakstīt to, cik ļoti mācekļi bija samulsuši. Pēteris
liedzās: “Nemūžam Tu man nemazgāsi kājas!”. Bet Jēzus viņam
atbildēja: “Ja es nemazgāšu, tad tev pie Manis nav daļas.” Tad Pēteris
teica: “Kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu!” Jēzus
sacīja: “Tam, kas ir jau mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt,
jo viņš viss ir tīrs. Un jūs esat tīri, bet ne visi.” Šeit Jēzus pirmo reizi
norādīja, ka Jūda Iskariots Viņu nodos. Bet, kad Jēzus atgriezās Savā
vietā pie galda gala un sacīja: “Vai jūs saprotat, ko es jums esmu
darījis? Jūs mani saucat: Skolotājs un Kungs – un pareizi sakāt, jo tas
es esmu. Ja nu es, Kungs un Skolotājs, esmu jums mazgājis kājas,
tad pienākas, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu
devis priekšzīmi. Kas ir lielāks – vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas
kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu
kalpam līdzīgs. Jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani manos
pārbaudījumos. Un es jums novēlu Valstību, tāpat kā mans Tēvs to
novēlēja man, lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā
Valstībā.” (Jņ.13:12-15; Lk.22:27-30)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress