Kāpēc tu gribi mirt? 

Mans draugs, vai tu uzskati sevi par kristieti? Ja tā, tad uz kāda pamata? Vai tāpēc, ka tu esi baznīcas loceklis? Vai tāpēc, ka tu dzīvo labu un godīgu dzīvi? Draugs, ir Viens un tikai Viens, caur kuru vari kļūt kristietis, un šis viens ir Jēzus Kristus.

Pirms deviņpadsmit gadu simteņiem Viņš mira par tevi, un tagad Dievs savā žēlastībā un mīlestībā piedāvā tev apžēlošanu un dzīvību, „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu. Lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”Tu esi grēkojis, bet tev nav jāiet bojā; pestīšana ir sagādāta. „Grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (rom.6:23)

Neviena baznīca nevar tevi izglābt – ne protestantu, ne katoļu; neviens cilvēks , vai tas būtu mācītājs vai priesteris, nevar tev tavus grēkus piedot. „Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus.”(1.Tim.2:5) It nekas, ko tu varētu darīt vai dot, nevar ne mazākā mērā noderēt. Dieva pestīšana ir par brīvu.

Tātad viss, kas tev jādara, ir jāpieņem Kungs, Jēzus Kristus kā tavs personīgais pestītājs, jo „cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem”, un „to, kas pie Manis nāk, Es tiešām neatstumšu.”Patiešām, „mēs visi maldījāmies kā avis, ”bet „tas Kungs uzkrāva visus mūs grēkus Viņam”(Jes.53:6)

Neaizbildinies ar savu reliģiju, tā tevi izglābt nevar. Nedz arī ar savu labsirdību vai tikumību, tās neko nelīdzēs. Tas bija reliģiozais Nikodēms, kam Jēzus sacīja: ”Tev jāpiedzimst no augšienes.”Jo nelīdzēs ne mācītājs, ne priesteris , ne kristība, iesvētīšana vai piederība pie baznīcas, ne jaunas atšķiršana vai labākas dzīves uzsākšana, pat vislabākais, ko tu spētu darīt – nekas nebūs pietiekami.

„ES esmu Ceļš,” teica Jēzus. „Nav pestīšanas nevienā citā,” pasludināja Pēteris. Arī tavs taisnīgums neko nespēj, tikai Viņa asinis ir tās, kas mūs izlīdzina ar Dievu. „Viss ir piepildīts!” izsaucās Jēzus, atdodams Savu garu Dievam. Nevis „dari”, bet „ir padarīts.” Jēzus izpirka visu. Tātad „Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”Tev jāpaļaujas uz Viņu; vienīgi Viņš var tevi izglābt.

Tāpēc ļauj, lai tevi brīdinu: ļauj man lūgt tevi nokārtot šo jautājumu, un nokārtot to tagad! Kā tu uzdrošinies to vēl ilgāk atlikt? Vai atkal un atkal tu neesi pretojies Svētā gara aicinājumam? Vai Viņš nav nopūlējies ar tevi bieži vien ? Kādu dienu , varbūt šodien , tu pateiksi „nē” pēdējo reizi, un tad – Dievs lai tev ir žēlīgs! – tu būsi izdarījis nepiedodamo grēku, „grēku, kam nekad nav piedošanas”.

Vai tas tev neko nenozīmē, ka Kristus tevis dēļ mira? Vai tu spēj atstumt tādu mīlestību? Vai tu esi gatavs būt mūžīgi atšķirts no Dieva un no saviem mīļajiem, nebūt klāt Debess priekā, bet būt kopā ar pazudušajiem?

Ak, kaut tu padomātu par nākotni! Kur tu būsi pēc tūkstoš gadiem? Vai tu tiešām nebīsties mirt bez Pestītāja? Vai tu nezini, ka tu esi jau „spriedumu dabūjis”, ka, „Dieva dusmība” paliek uz tevis? Vai tu apzinies faktu, ka bez Jēzus Kristus tev ir jāiet bojā?

Kā vēl citādi lai es tev lūdzu? Es esmu brīdinājis tevi par briesmām, kas tev draud, lai tu mani neapsūdzētu un neteiktu: „Neviens cilvēks nerūpējās par manu dvēseli” Ko es vēl varu darīt? Vai tādēļ tu tagad negribētu apsvērt savas dvēseles pestīšanu ar visdziļāko nopietnību?

Es tādēļ tevi tik ļoti lūdzu, ka kuru katru brīdi tu vari tikt ievadīts Mūžībā. Ikkatrs elpas vilciens ved tevi tai tuvāk. „Jau šinī gadā tev jāmirst” – var būt jo „tā Kunga atnākšana ir tuvu.” Ko tad , ja Viņš atnāktu un atrastu tevi nesagatavotu? Vai tu varētu izturēt, dzirdot Viņu sakām: „Ej nost no Manis,” un tad nododam tevi „mūžīgā uguns jūrā, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem?”

Bet „kāpēc tu gribi mirt?” Vai tavā sirdī pat tagad nerodas vēlēšanās tikt izglābtam? Atceries, ‘Mans Gars ne vienmēr nopūlēsies ar cilvēku.”Un „cilvēks , kas bieži pārmācīs, tomēr vēl aizvien nocietinās, taps piepeši salauzts, un nebūs, kas dziedina.”Tāpēc „izglābs savu dzīvību!”- tagad, pirms nav uz visiem laiskiem par vēlu, un tu vēl neesi nolemts bojā ejai.

„Meklējiet to Kungu, kamēr Viņš atrodams; piesauciet Viņu, kamēr Viņš tuvu! Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaundaris savas domas un lai atgriežas pie tā Kunga, ka tas par viņu apžēlojas, – un pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts žēlastībā.”(Jes.55:6-7)

„Cilvēkam ir nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.”(Ebr.9:27) Vai tu uzdrošinies stāties tiesas priekšā tāds, kāds esi? Kā būs ar taviem grēkiem? Tādēļ pieņem Kristu, un pieņem Viņu tagad! Nekas cita nav tik svarīgs. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. „Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli?”( Mk. 8:36)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress