Ķēniņa Hiskija lūgšana 

Jēzus pie durvīm

Ķēniņa Hiskija lūgšana pēc dziedināšanas

Kad tais dienās Hiskija saslima uz miršanu, tad pie viņa atnāca pravietis Jesaja, Amoca dēls, un viņam sacīja: “Apkop savu namu, jo tu mirsi un nekļūsi vesels!”
Tad Hiskija pagrieza savu vaigu pret sienu un pielūdza To Kungu, un sacīja:

“Ak, Kungs! Lūdzams piemini, ka es tavā priekšā esmu staigājis patiesībā un no visas sirds un ka es esmu darījis to, kas Tev labi patīk!”

Un Hiskija rūgti raudāja.

Un, kad Jesaja vēl nebija izgājis ne pusceļa caur pilsētu, tad Tā Kunga vārds nāca pār viņu un sacīja:
“Griezies atpakaļ un saki Hiskijam, manas tautas vadonim: tā saka Tas Kungs, tava ciltstēva Dāvida Dievs: Es esmu tavu lūgšanu uzklausījis, un Es esmu redzējis tavas asaras; redzi, Es tevi izdziedināšu – un jau trešajā dienā tu dosies augšā uz Tā Kunga namu!
Un Es gribu vēl pie tavām mūža dienām pielikt piecpadsmit gadus; un tevi un šo pilsētu Es izglābšu no Asīrijas ķēniņa rokas, un Es pasargāšu šo pilsētu Sevis labad un Sava kalpa Dāvida labad.”

(2.Ķēniņu grāmata 20:1-6)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress