Lūgšanu nedēļa (3. diena- 20. janvāris) 

Jezus engeli
Trešā diena (2014. gada 20. janvāris)
Kopā… mums netrūkst nekādu garīgo dāvanu

Īj. 28:20–28 Bijāt Kungu ir gudrība
Ps. 145:10–21 Tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro
Ef. 4:7–13 Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris
Mk. 8:14–21 Kādēļ jūs spriežat par to, ka jums nav maizes?

___________________________________________________
Īj. 28:20–28
Gudrība – no kurienes tā,
un saprašana – kur tā mīt?
Tā noslēpta visu dzīvo acīm,
no debesu putniem noglabāta.
Bezdibenis un nāve saka:
tik dzirdējuši esam par to!
Dievs saprot ceļu pie tās,
viņš vien zina tās vietu,
jo viņš līdz zemes malai redz,
skata visu, kas apakš debess!
Kad viņš vējam piešķīra svaru
un ūdenim nolika mēru,
kad viņš lietum likumu lēma
un ceļu pērkona dārdiem,
tad viņš skatīja to un pasludināja,
iedibināja to un pārbaudīja
un sacīja cilvēkam:
redzi, bijāt Kungu ir gudrība,
un vairīties ļauna ir saprašana!”

Ps. 145:10–21
Lai tev, Kungs, pateicas visi, ko tu radījis,
un lai tavi svētītie teic tevi,
lai tavas valstības godu tie pauž
un par tavu varenību runā!
Lai pavēsta cilvēka dēliem viņa varenos darbus
un viņa valstības krāšņo godu!
Tava valstība ir mūžīga valstība
un tava vara uz audžu audzēm.
Uzticams Kungs visā, ko viņš saka,
svētīgs visā, ko dara,
balsta Kungs ikvienu, kas krīt,
un pieceļ katru, kas saļimis.
Visu acis raugās uz tevi,
un tu dod tiem barību īstajā laikā,
tu atdari savu roku
un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro.
Taisns Kungs, visās savās gaitās
un svēts visā, ko viņš dara.
Tuvs Kungs visiem, kas sauc viņu,
visiem, kuri sauc viņu patiesi.
Viņš dod, ko tie kāro, kas bīstas viņa,
viņš dzird tos brēcam un izglābj tos.
Sargā Kungs visus, kas viņu mīl,
bet visus ļaundarus viņš iznīcinās!
Lai slavē Kungu mana mute,
lai teic visa radība viņa svēto vārdu
mūžīgi mūžos!

Ef. 4:7–13
Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts:uzkāpa augstumos, vezdams līdzi sagūstītos; viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē – viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva Dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru.

Mk. 8:14–21
Bet tie bija aizmirsuši paņemt līdzi maizi, vairāk viņiem nebija kā tikai viena maize laivā. Un viņš tiem piekodināja:”Pielūkojiet, sargieties no farizeju rauga un Hēroda rauga!” Un tie pārrunāja savā starpā, ka tiem nav maizes. To nopratis, Jēzus tiem sacīja:”Kādēļ jūs spriežat par to, ka jums nav maizes? Vai tad jūs vēl neaptverat un nesaprotat? Vai jums sirds vēl ir nocietināta? Jums ir acis, bet jūs neredzat? Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat? Vai jūs neatceraties, kad es tās piecas maizes pieciem tūkstošiem lauzu, cik grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt?” Tie viņam saka:”Divpadsmit.” “Un, kad tās septiņas – četriem tūkstošiem, cik pilnu grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt?” Un tie viņam atbildēja:”Septiņus.” Un viņš tiem jautāja:”Vai jūs vēl nesaprotat?”

Lūgšana
Uzticamais Dievs, kura rokas ir devīgas, mēs pateicamies, ka esi devis visas mums nepieciešamās garīgās dāvanas, lai novērtētu Kristus pilnību: par gudrību, par kalpošanas dāvanām un par maizi. Palīdzi mums, sapulcētiem vienotībā, būt par Tavas pārpilnības zīmēm un nodot Tavas mūžīgās valstības dāvanas ikvienā vietā, kur ir ciešanas un trūkums. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress