Lūgšanu nedēļa (4. diena- 21. janvāris) 

Jezus
Ceturtā diena (2014. gada 21. janvāris)
Kopā… apliecinām Dieva uzticamību

V.dz. 3:19–26 (Vaimanu dziesmas) Kunga žēlastība nebeidzas
Ps. 57:7–11 Liela līdz debesīm Kunga žēlastība
Ebr. 10:19–25 Uzticams ir tas, kas mums to apsolījis
Lk. 1:67–75 Viņš ir uzlūkojis savu tautu

_________________________________________
Vdz. 3:19–26
Atceries klaidas un ciešanas ar sūrmi un vērmelēm.
Minēt to piemin mana dvēsele un nonīkst.
Bet šo ņemšu pie sirds, lai ceru:
Kunga žēlastība nebeidzas, nav galā viņa žēlsirdība,
tās ir jaunas ik rītu, liela tava uzticība!
Mana daļa ir Kungs! – saka dvēsele,
tādēļ gaidīšu viņu.
Labs ir Kungs gaidītājam – dvēselei, kas viņu meklē;
labi ir klusējot gaidīt palīdzību no Kunga.

Ps. 57:7–11
Tīklu tie izlika maniem soļiem,
nomākta mana dvēsele!
Bedri tie izraka man priekšā –
paši tajā iekrita.
Droša man sirds, Dievs,
droša man sirds,
dziedāšu es un spēlēšu!
Mosties, mans gods, mostieties, arfa un cītara, –
atmodināšu rīta ausmu!
Teikšu tevi starp ļaudīm, Kungs,
skandēšu tevi starp tautām,
jo liela līdz debesīm tava žēlastība
un līdz mākoņiem tava patiesība!

Ebr. 10:19–25
Tā ka nu mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns, dzīvs ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru, tas ir, caur savu miesu, un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Nelokāmi paturēsim savas cerības apliecinājumu. Jo uzticams ir tas, kas mums to apsolījis! Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.

Lk. 1:67–75
Viņa tēvs Zaharija, Svētā Gara piepildīts, pravietoja:”Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu, un viņš ir cēlis mums pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā viņš kopš sendienām ir runājis caur svēto praviešu muti: glābt mūs no ienaidniekiem, no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlsirdību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību, zvērestu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, lai mēs, no ienaidniekiem izglābti, bez bailēm, svētumā un taisnīgumā viņam kalpojam visas sava mūža dienas.

Lūgšana
Uzticamais Dievs, mēs pateicamies par Tavu nesatricināmo mīlestību un Tavu veltīšanos, kas sniedzas līdz debesīm. Kad mēs priecīgā cerībā gaidām un kopā lūdzam par pilnīgu redzamu Tavas Baznīcas vienotību, piepildi mūs ar paļāvību Taviem apsolījumiem. Mēs lūdzam to caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, Svētā Gara spēkā, kas esi viens Dievs, tagad un mūžīgi. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress