Lūgšanu nedēļa (5. diena – 22.janvāris) 

sadraudziba
Piektā diena (2014. gada 22. janvāris)
Kopā… esam aicināti uz sadraudzību

Jes. 43:1–7 Es esmu ar tevi
Ps. 133 Cik labi un tīkami brāļiem būt kopā
1.Jņ. 1:3–7 Mums ir sadraudzība citam ar citu
Jņ. 15:12–17 Es jūs saucu par draugiem

______________________________________
Jes. 43:1–7
Tagad tā saka Kungs,
tavs Radītājs, Jēkab,
tavs Veidotājs, Israēl:
“Nebaidies, es tevi izpirkšu,
es tevi nosaucu tavā vārdā,
tu esi mans!
Kad tu iesi caur ūdeņiem,
es būšu ar tevi,
un cauri upēm,
tās tevi neaizraus,
kad caur uguni iesi, tu nesadegsi,
liesma tevi neapsvilinās!
Jo es esmu Kungs, tavs Dievs,
Israēla Svētais ir tavs glābējs,
par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti,
Kūšu un Sebu – par tevi!
Tādēļ ka esi man vērtīgs,
tu pagodināts, un es mīlu tevi –
es atdošu ļaudis par tevi
un tautas par tavu dzīvību!
Nebīsties, jo es esmu ar tevi,
tavus pēcnācējus es pārvedīšu no austrumiem,
no vakariem tevi sapulcēšu,
ziemeļiem es teikšu:atdodiet, –
un dienvidiem:neturiet ciet!
Pārvediet manus dēlus no tālienes
un manas meitas no zemes malas! –
visus, kas saukti manā vārdā,
ko es esmu radījis savam godam,
veidojis un pats taisījis!”

Ps. 133
Redzi, cik labi, cik tīkami brāļiem būt kopā –
kā laba eļļa, kas līst pār galvu,
tek lejā pār bārdu, pār Ārona bārdu,
kas cirtojas lejā pār tērpa apkakli,
kā Hermona rasa, kas krīt Ciānas kalnos,
jo tiem Kungs vēlējis svētību, mūžīgu dzīvību!

1.Jņ. 1:3–7
Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa Dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības.

Jņ. 15:12–17
Mans bauslis ir:mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no Tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no Tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu: mīliet cits citu!

Lūgšana
Mīlestības Tēvs, Tu esi mūs aicinājis Tava Dēla sadraudzībā, lai mēs būtu auglīgi, liecinot par evaņģēliju. Svētā Gara žēlastībā dari mūs spējīgus mīlēt citam citu un kopā dzīvot vienotībā, lai mūsu prieks varētu būt pilnīgs. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress