Lūgšanu nedēļa (6.diena- 23. janvāris) 

Jezus sirds
Sestā diena (2014. gada 23. janvāris)
Kopā… meklējam saskaņu

Soģu 4:1–9 Ja tu nāksi ar mani, es iešu
Ps. 34:1–15 Alksti miera un dzenies pēc tā
1.Kor. 1:10–15 Esiet saliedēti vienprātībā un kopīgā atziņā
Lk. 22:24–30 Viņu starpā izcēlās arī strīds

_________________________________________________
Soģu 4:1–9
Tomēr Israēla dēli turpināja darīt to, kas ļauns Kunga acīs, kad Ēhūds bija miris. Tad Kungs viņus pārdeva kanaāniešu ķēniņam Jābīnam, kurš valdīja Hācorā. Viņa karaspēka virspavēlnieks bija Sīsra – Harošet- Gojīmas iemītnieks. Un Israēla dēli brēca uz Kungu, jo Sīsram bija deviņi simti dzelzs kararatu un viņš nežēlīgi apspieda Israēlu divdesmit gadus. Tolaik praviete Debora, Lapīdota sieva, bija soģe Israēlā. Viņa sēdēja zem Deboras palmas starp Rāmu un Bēteli Efraima kalnos, un Israēla dēli nāca pie viņas, lai viņa spriestu tiesu. Viņa sūtīja pēc Bārāka, Abīnoama dēla, no Kedešas Naftālī novadā un sacīja viņam:”Tā ir pavēlējis Kungs, Israēla Dievs:ej, dodies uz Tābora kalnu un ņem sev līdzi desmit tūkstošus vīru no Naftālī dēliem un Zebulūna dēliem. Pie Kīšonas straumes es izdošu tev Sīsru, Jābīna karaspēka virspavēlnieku, viņa kararatus un viņa lielo pulku – es nodošu viņu tev.” Bet Bārāks viņai atbildēja:”Ja tu nāksi ar mani, es iešu, bet, ja tu nenāksi ar mani, es neiešu.” Tad viņa sacīja:”Es noteikti iešu ar tevi, tomēr ne tev tiks slava uz tā ceļa, kuru tu ej, jo sievas rokā Kungs pārdos Sīsru!” Un Debora cēlās un gāja kopā ar Bārāku uz Kedešu.

Ps. 34:1–15
Es teikšu Kungu bez mitas,
mana mute vienmēr viņu slavē.
Dižena mana dvēsele Kungā –
klausās grūtdieņi un priecājas.
Daudziniet Kungu tāpat kā es –
kopā cildināsim viņa vārdu!
Es meklēju Kungu, un viņš man atbildēja,
no visām baismām viņš mani glāba.
Tie raugās viņā un staro,
to sejas nemulsīs kaunā.
Redzi, nabags sauca, un Kungs sadzirdēja,
izglāba no visiem spaidiem!
Kunga eņģelis ir ap tiem,
glābj tos, kas bīstas Kunga!
Baudiet un redziet, cik Kungs labs!
Svētīts vīrs, kurš tveras pie viņa!
Bīstieties Kunga, viņa svētītie, –
nenieka tiem netrūks, kas viņa bīstas.
Lauvām trūkst, un tie cieš badu,
kas meklē Kungu, tam netrūkst laba.
Nāciet, dēli, un klausieties mani,
mācīšu jūs bīties Kunga.
Kurš alkst dzīves
un grib pieredzēt labas dienas?
Sargi savu mēli no ļauna
un savas lūpas no viltus runām,
vairies ļauna un dari labu,
alksti miera un dzenies pēc tā!

1.Kor. 1:10–15
Brāļi, es aicinu jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, esiet visi vienoti, lai starp jums nav šķelšanās, bet lai jūs būtu saliedēti vienprātībā un kopīgā atziņā. Raugiet, par jums, mani brāļi, man ir darīts zināms no Hloes nama ļaudīm, ka starp jums esot strīdi. Es gribu sacīt, redzi, ko:ikviens pie jums paradis runāt – es piederu Pāvilam, es Apollam, es Kēfam, bet es Kristum. Vai tad Kristus būtu dalīts? Vai Pāvils jūsu dēļ būtu krustā sists, vai jūs būtu Pāvila vārdā kristīti? Es pateicos Dievam, ka nevienu no jums es neesmu kristījis, izņemot Krispu un Gāju, lai nevienam nebūtu iemesla sacīt, ka esat kristīti manā vārdā.

Lk. 22:24–30
Un viņu starpā izcēlās arī strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko. Bet viņš tiem sacīja:”Ķēniņi valda pār tautām; un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem. Bet jūs tā ne. Lielākais no jums lai top kā mazākais, un galvenais lai ir kā kalps! Kas ir lielāks – vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs. Jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani manos pārbaudījumos. Un es jums novēlu Valstību, tāpat kā mans Tēvs to novēlēja man, lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā Valstībā un sēdētu troņos, tiesādami divpadsmit Israēla ciltis.

Lūgšana

Mīlošais Dievs, konfliktu un sašķeltības laikā Tu mums dāvā pravietiskas liecības. Kungs, kad mēs meklējam Tevi, sūti mums Svēto Garu, lai mēs kļūtu par izlīguma veidotājiem, lai mēs būtu vienoti vienā prātā ar vienu mērķi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu to mēs lūdzam. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress