Lūgšanu nedēļa (7. diena- 24. janvārī) 

Sv vakarediens
Septītā diena (2014. gada 24. janvāris)
Kopā… piederam Kristum

Jes. 19:19–25 Kungs tiem sūtīs glābēju
Ps. 139:1–12 Kurp man doties prom no Tava Gara
1.Kor. 12:12–26 Ja viens loceklis cieš… Ja viens loceklis tiek pagodināts…
Mk. 9:38–41 Kas nav pret mums, tas ir ar mums

_______________________________________________
Jes. 19:19–25
Tajā dienā Ēģiptes zemes vidū būs altāris Kungam un tā malā uzsliets piemiņas stabs Kungam! Tā būs zīme un liecība Pulku Kungam Ēģiptes zemē, kad brēks uz Kungu apspiedēju dēļ, un viņš tiem sūtīs glābēju, pats ies strīdā un izglābs viņus! Kungs atklāsies ēģiptiešiem, un ēģiptieši todien pazīs Kungu, un tie kalpos ar upuriem un labības dāvanām un dos Kungam solījumus, un pildīs tos. Un Kungs sitīs Ēģipti – sitīs un dziedinās, un tie atgriezīsies pie Kunga, un viņš tos uzklausīs un dziedēs. Tajā dienā no Ēģiptes uz Asīriju ies lielceļš, un asīrieši nāks uz Ēģipti, un ēģiptieši uz Asīriju, un ēģiptieši kalpos Dievam kopā ar asīriešiem. Tajā dienā Israēls būs trešais kopā ar Ēģipti un Asīriju par svētību zemei, ko Pulku Kungs svētījis, sacīdams:”Svētīta mana tauta Ēģipte un manu roku darbs Asīrija, un mans mantojums Israēls!”

Ps. 139:1–12
Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis,
tu zini, kad sēžos un kad ceļos,
tu noproti manas domas no tāluma,
manu došanos un manu apmešanos tu izvētī,
visi mani ceļi satek pie tevis,
vēl vārds nav nācis man uz mēles –
redzi, Kungs, tu visu jau zini.
Tu nāc man aiz muguras un aizstāj priekšā,
un uzliec man savu delnu.
Par brīnumainu šī zinība man,
tik tā augstu – to nejaudāju!
Kurp man doties prom no tava Gara,
kurp no tevis man laisties?
Ja celšos debesīs, tur esi tu,
ja šeolā klāšu sev gultu – redzi, tu!
Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus,
apmestos tālu aiz jūras,
pat tur tava roka vadītu mani,
turētu mani tava labā roka!
Ja es teiktu:lai tumsa grābj mani,
lai par nakti top gaisma ap mani! –
pat tumsa tev netumšo
un nakts gaismo kā diena –
kas tev tumsa, kas gaisma!?

1.Kor. 12:12–26
Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis – tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, – un ar vienu Garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kāja sacītu:es neesmu roka, tādēļ es nepiederu ķermenim, – vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim? Un, ja auss sacītu:es neesmu acs, tādēļ es nepiederu ķermenim, – vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim? Ja viss ķermenis būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenī ikvienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķemenis? Bet nu ir daudzi locekļi un – viens ķermenis. Acs nevar sacīt rokai:tu man neesi vajadzīga, – vai arī galva kājām:man jūs neesat vajadzīgas. Bet šķietami vājākie locekļi ir jo vairāk nepieciešami. Un tos ķermeņa locekļus, kurus uzskatām par necienīgākiem, mēs apveltām ar lielāku godu, un mūsu nepiedienīgiem locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums, jo piedienīgajiem tas nav vajadzīgs. Dievs savienoja ķermenī locekļus tā, ka mazāk cienīgam piešķīris lielāku godu, lai nebūtu ķermenī šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi.

Mk. 9:38–41
Jānis viņam sacīja:”Skolotāj, mēs redzējām kādu tavā vārdā izdzenam dēmonus, un mēs tam aizliedzām, jo viņš neseko mums.” Bet Jēzus sacīja:”Neliedziet viņam! Nav tāda, kurš darītu brīnumu manā vārdā un tūlīt par mani varētu runāt ļaunu. Kas nav pret mums, tas ir ar mums! Kas vien jums manā vārdā dos dzert biķeri ūdens, tādēļ ka jūs piederat Kristum, patiesi es jums saku:tam viņa alga nezudīs.

Lūgšana

Dievs, mēs pateicamies, ka Tu svētī ikvienu Kristus Miesas locekli ar Svētā Gara dāvanām. Palīdzi mums būt savstarpēji atbalstošiem, cienīt mūsu atšķirības un strādāt vienotības labā kopā ar visiem, kas pasaulē sauc Jēzu par Kungu. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress