Lūgšanu nedēļa (8.diena- 25. janvāris) 

Jeezus
Astotā diena (2014. gada 25. janvāris)
Kopā… pasludinām evaņģēliju

Jes. 61:1–4 Kungs svaidījis mani pavēstīt labu ziņu
Ps. 145:1–7 Lai audžu audzes daudzina tavu veikumu
1.Kor. 15:1–8 Es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis
Lk. 4:14–21 Šodien ir piepildījies šis raksts

______________________________________________
Jes. 61:1–4
Kunga Dieva Gars pār mani!
Jo Kungs svaidījis mani
pavēstīt labu ziņu apspiestajiem,
viņš mani sūtījis
pārsiet salauztās sirdis,
vēstīt gūstekņiem brīvību
un tiem, kas važās, brīvestību,
izsludināt Kunga laipnības gadu
un mūsu Dieva atmaksas dienu,
mierināt visus sērotājus –
vērsties pie Ciānas sērotājiem,
pelnu vietā dot tiem rotas
un sēru vietā prieka eļļu,
guruša gara vietā slavas apmetni –
lai viņus sauc par taisnības ozoliem,
par Kunga dēstiem, kas krāšņi!
Viņi atkal uzcels senās drupas,
uzslies atkal iepriekš grauto,
viņi atjaunos izdeldētās pilsētas,
drupas, kas bijušas audžu audzēs!

Ps. 145:1–7
Es cildināšu tevi, mans Dievs, Ķēniņ,
un teikšu tavu vārdu mūžīgi mūžam!
Katru dienu es teikšu tevi
un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam!
Liels ir Kungs un augstu slavēts,
viņa dižums nav izmērojams.
Lai audžu audzes daudzina tavu veikumu,
lai pavēsta tavus varenos darbus, –
tavas godības diženumu un krāšņumu,
tavus brīnumus es pārdomāšu!
Tavu bargo varenību lai tie piesauc,
par tavu lielumu es liecināšu!
Tavai milzu labvēlībai lai slavu pauž,
tavu taisnību lai apdzied!

1.Kor. 15:1–8
Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Citādi velti esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis:Kristus mira par mūsu grēkiem, pēc Rakstiem, un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšāmcēlās, pēc Rakstiem, un parādījās Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā piecsimt brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši, pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem, un kā vispēdējam viņš pārādījās man kā tādam priekšlaicīgi dzimušam.

Lk. 4:14–21
Bet Jēzus Gara spēkā devās atpakaļ uz Galileju, un valodas par viņu izplatījās pa visu apgabalu. Un viņš mācīja turienes sinagogās, un visi viņu slavēja. Viņš nāca uz Nācareti, kur bija uzaudzis, un sabatā viņš pēc sava paraduma iegāja sinagogā. Un viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Rulli atritinājis, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts:
Kunga Gars ir pār mani,
jo viņš ir svaidījis mani
pasludināt prieka vēsti nabagiem.
Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos
un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu,
salauztos darīt brīvus
un pasludināt Kunga žēlastības gadu.”
Rulli satinis, viņš to atdeva kalpotājam un apsēdās. Un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāka uz tiem runāt:”Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt.”

Lūgšana
Žēlsirdīgais Dievs, Tu sūtīji savu Dēlu Jēzu Kristu Svētā Gara spēkā, lai Viņš atbrīvotu Tavu tautu. Vieno mūs dažādībā, lai mēs kopā varētu apliecināt un pasludināt labo vēsti par Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos pasaulei, kurai tik ļoti nepieciešams evaņģēlijs. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress