Lūgšanu nedēļa (Pirmā diena -18. janvāris) 

Lugsanu dienu

Jēzus: “Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku: iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks.”
(Mt 5:17-18)

Lasījumi Lūgšanu nedēļai (oktāvai)
par kristiešu vienotību

2014. gada tēma
Vai tad Kristus būtu dalīts?

Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus aicināts apustulis, un brālis Sostens Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās – kā Korintā, tā arī pie mums, žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. Es nemitīgi pateicos par jums savam Dievam par Dieva doto žēlastību jums Kristū Jēzū, ka viņā jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās – jebkurā vārdā un atziņā, ka līdz ar Kristus liecības nostiprināšanos jūsos jums, kas gaidāt uz Jēzus Kristus atklāšanos, netrūkst vairs nekādu garīgu dāvanu. Viņš arī darīs jūs stiprus līdz galam, tā ka mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā jūs būsiet nevainojami. Dievs ir uzticams, viņš jūs ir aicinājis mūsu Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā.

Brāļi, es aicinu jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, esiet visi vienoti, lai starp jums nav šķelšanās, bet lai jūs būtu saliedēti vienprātībā un kopīgā atziņā. Raugiet, par jums, mani brāļi, man ir darīts zināms no Hloes nama ļaudīm, ka starp jums esot strīdi. Es gribu sacīt, redzi, ko:ikviens pie jums paradis runāt – es piederu Pāvilam, es Apollam, es Kēfam, bet es Kristum. Vai tad Kristus būtu dalīts? Vai Pāvils jūsu dēļ būtu krustā sists, vai jūs būtu Pāvila vārdā kristīti? Es pateicos Dievam, ka nevienu no jums es neesmu kristījis, izņemot Krispu un Gāju, lai nevienam nebūtu iemesla sacīt, ka esat kristīti manā vārdā. Kristīju arī Stefanas namu, bet citu nevienu neatceros, ka būtu kristījis. Kristus mani nesūtīja kristīt, bet sludināt evaņģēliju, un ne jau gudriem vārdiem, lai neiznāktu tā, ka Kristus krusts ir bez nozīmes.

(1.Kor. 1:1–17)

PIRMĀ DIENA (18. janvāris)
Kopā… esam aicināti būt svēti

2.Moz. 19:3–8 Jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta
Ps. 95:1–7 Mēs – viņa ganību tauta, avis, ko Viņa roka gana
1.Pēt. 2:9–10 Jūs tagad esat Dieva tauta
Mt. 12:46–50 Ikviens, kas darīs mana debesu Tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa, un mana māte

_______________________________
2.Moz. 19:3–8
Tad Mozus kāpa pie Dieva, un Kungs sauca uz viņu no kalna:”Tā saki Jēkaba namam, stāsti Israēla dēliem: jūs redzējāt, ko es darīju ēģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ērgļa spārniem un atvedu pie sevis! Un tagad – ja jūs man klausīt klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zeme! Jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta! – saki šos vārdus Israēla dēliem!” Tad Mozus gāja, sasauca tautas vecajos un stāstīja tiem visu, ko Kungs viņam bija pavēlējis. Un visa tauta atbildēja:”Mēs darīsim visu, ko Kungs teicis!” Mozus atstāstīja Kungam, ko tauta bija teikusi.

Ps. 95:1–7
Nāciet, dziedāsim Kungam,
uzgavilēsim mūsu glābiņa Klintij!
Nāksim viņa priekšā ar pateicību,
ar slavas dziesmām tam uzgavilēsim –
jo liels Dievs ir Kungs
un liels ķēniņš pār visiem dieviem,
kuram rokā zemes dzīles
un kalnu gali – arī tam,
kuram jūra, un viņš to darinājis,
un sauszemi viņa rokas veidojušas!
Nāciet, nolieksimies, metīsimies ceļos
Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
jo viņš ir mūsu Dievs
un mēs – viņa ganību tauta
un avis, ko viņa roka gana!
Kaut šodien jūs viņam klausītu!

1.Pēt. 2:9–10
Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus – jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti.

Mt. 12:46–50
Jēzum uz ļaužu pūli vēl runājot, redzi, viņa māte un brāļi stāvēja ārpusē un meklēja iespēju ar viņu runāt. Kāds viņam sacīja:”Redzi, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt.” Tad Jēzus šim runātājam atbildēja:”Kas ir mana māte un mani brāļi?” Un, ar roku norādīdams uz saviem mācekļiem, viņš teica:”Redzi, mana māte un mani brāļi! Ikviens, kas darīs mana debesu Tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa, un mana māte.”

Lūgšana
Žēlsirdīgais Dievs, kopā ar visiem tiem, kuri piesauc Kunga vārdu, būdami salauzti, mēs dzirdam Tavu aicinājumu būt svētiem. Tu esi veidojis mūs par izredzētiem ļaudīm, ķēnišķīgiem priesteriem, svētu tautu. Svētā Gara spēkā saved mūs kopā svēto kopībā un stiprini mūs, lai mēs darītu Tavu gribu un pasludinātu Jēzus Kristus, mūsu Kunga varenos darbus. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress