I daļa. Vissvarīgāgie ticības artikuli, 5.- 8. artikuli 

5.artikuls

Par kalpošanu baznīcā un mācītāja amatu

Lai mēs pie šīs ticības nāktu, ir iedibināts kalpošanas amats Evaņģēlija mācīšanai un Sakramentu pasniegšanai. Jo caur Vārdu un Sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvināts Svētais Gars, kas ceļ ticību. Tas darbojas, kur un kad Dievs to grib tajos, kuri uzklausa Evaņgēliju, proti, ka Dievs taisno ne nopelnu dēļ, bet Kristus dēļ tos, kas tic, ka tie žēlastībā tiks pieņemti.

Mēs noraidām anabaptistus un citus, kuri domā satvert Svēto Garu bez ārējā vārda starpniecības, caur vingrināšnos un darbiem.

6.artikuls

Par jauno paklausību

Tāpat māca, ka tādai ticībai vajag nest labus augļus un ka jādara Dieva pavēlēti labi darbi, tādēļ ka Dievs to grib, bet ne ar tādiem darbiem cerētu nopelnīt taisnošanu dieva priekšā. Jo grēku piedošana un taisnošana tiek satverta ticībā, kā to apliecina Kristus vārdi: „Kad jūs visu to esat izpildījuši, sakait: mēs esam nederīgi kalpi!” (LK.17:10). To pašu māca arī māca vecie baznīcas tēvi. Tā Ambrozijs saka: „Tas tā ir Dieva nolikts, ka tas, kurš tic uz Kristu, bez darbiem top izglābts, saņemdams grēku piedošanu vienīgi ticībā.”

7.artikuls

Par baznīcu

Tāpat māca, ka ir viena svēta baznīca, caur visiem laikiem pastāvoša. Bet baznīca ir svēto kopība, kurā skaidri māca Evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus.

Un patiesai baznīcas vienībai jau pietiek ar vienprātību par Evaņģēlija mācību un par sakramentu pārvaldīšanu. Nav nepieciešams, ka visur ir vienādas cilvēku tradīcijas jeb riti un ceremonijas, ko ir ieviesuši cilvēki. Kā Pavils saka: „Viena ticība, viena Kristība, viens visu Dievs un Tēvs…”(Ef. 4:5 -6)

8.artikuls

Kas tad ir baznīca?

Lai gan baznīca īstā nozīmē ir svēto un patiesi ticīgo kopība, tomēr, tā kā šajā dzīvē viņā ir daudz liekuļu un ļaunu, ir pieļaujams sakramentus saņemt pat no necienīgiem priesteriem, un tas tā pēc Kristus vārdiem: Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji..”(Mt.23:2). Gan sakramenti, gan vārds Kristus pavēles un iestādījuma dēļ ir iedarbīgi, pat ja tos pasniedz un sludina ļauni un bezdievīgi priesteri.

Mēs noraidām donātistus un tiem līdzīgus, kuri noliedza bezdievīgo priesteru kalpošanas iespēju baznīcā un turēja tādu kalpošanu par nederīgu un neiedarbīgu.

Powered by WordPress