II daļa. Artikuli, kuros apskatītas atmestās aplamās paražas, 25. artikuls 

25. artikuls

Par bikti

Bikts mūsu draudzēs nav atmesta.Patiesi, pie mums nemēdz pasniegt Tā Kunga miesu tādiem, kas iepriekš nav uzklausīti un nav saņēmuši absolūciju. Pie mums ļaudis tiek rūpīgi mācīti par piedošanas saņemšanu ticībā, par ko līdz šim bija liels klusums. Mēs pamācām cilvēkus, lai viņi absolūciju augsti novērtē, tādēļ ka tā ir Dieva balss un tiek pasludināta Dieva uzdevumā. Tā tiek apveltīta ar atslēgu varu un tiek atgādināts, kādu iepriecinājumu tā atnes izbiedētām sirdīm; turklāt Dievs meklē ticību, ka uzticamies absolūcijai, gluži kā Viņa paša no debesīm atskanošai balsij, un tādā ticībā tad patiesi panāk un saņem grēku piedošanu. Agrāk pārmērīgi tika izcelts gandarījums darbos; par ticību, Kristus nopelnu un taisnošanu ticībā neminēja nevārda. Tāpēc šajā lietā vismazāk vainojamas mūsu draudzes. Te pat mūsu pretinieki spiesti atzīt, ka mēs mācību par grēku nožēlu jo apzinīgi aplūkojam un atklājam draudzēm.

Bet par grēksūdzi mēs mācām, ka pārkāpumu uzskaitījums nav nepieciešams un ka sirds nav jāapgrūtina ar visu pārkāpumu uzskaitīšanas rūpēm, tāpēc ka nav nemaz iespējams tos visus uzskaitīt priekšā, kā to liecina psalms: Ķas gan apzinās visussavu nomaldīšanos?”(Ps. 19:13), un Jeremija :”Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?” (Jer. 17:9) Ja ne citi grēki, kā tikai uzsakaitītie, tiek piedoti, tad sirds nekad nevarētu rast mieru, tādēļ ka grēku vairumu ne redz, nedz arī var atcerēties. Arī baznīcas tēvi ir noteikt apgalvojuši, ka tāds uzskaitījums nav vajadzīgs. Tā Dekrētos tiek citēts Hrizostoms, kurš saka: Es nesaku tev, lai tu atklāti izstāsti vai citu priekšā sevi apsūdzi, bet es gribu lai tu paklausi pravieša teiktajam: “Atklāj Tam Kungam savu ceļu!”(Ps.37:5) Tāpēc izsūdzi savus grēkus Dieva, taisnā tiesneša priekšā ar pielūgšanu. Tavi pārkāpumi izstāstāmi ne ar muti, bet ar tavas sirdsapziņas atmiņu” Arī Dekrētu skaidrojums De poenitentia dist.5, cap. Consideret atzīst bikti par cilvēku ievest likumu. Katrā ziņā pie mums grēksūdze top saglabāta kā ļoti lielās absolūcijas labdarības dēļ,tā arī citu sirdsapziņas svētību dēļ.

Powered by WordPress