Trešais pielikums 

Kristīgi jautājumi ar atbildēm, ko doktors Mārtiņš Luters ir rakstījis tiem, kuri gatavojas piedalīties Svētajā Vakarēdienā.

Pēc grēksūdzes un pamācībām par Desmit baušļiem, Ticības apliecības, “Mūsu Tēvs” lūgšanas, Kristības un Svētā Vakarēdiena saņemšanas biktstēvs vai arī tu pats sev vari jautāt:

1. Vai tu tici, ka esi grēcinieks?

— Ticu, ka esmu grēcinieks.

2. Kā tu to zini?

— Zinu to no desmit baušļiem, kurus neesmu pildījis.

3. Vai esi nobēdājies savu grēku dēļ?

— Esmu nobēdājies, tādēļ ka esmu grēkojis pret Dievu.

4. Ko tu esi pelnījis Dieva priekšā savu grēku dēļ?

— Esmu pelnījis Viņa dusmas un nežēlību, laicīgo nāvi un mūžīgo pazudināšanu.

5. Vai tomēr vēlies tapt glābts?

— Es vēlos.

6. Uz ko tad tu ceri?

— Uz manu Kungu Jēzu Kristu.

7. Kas ir Kristus?

— Viņš ir Dieva Dēls, patiess Dievs un patiess cilvēks.

8. Ko tad Kristus ir darījis tevis dēļ?

— Viņš ir miris manis dēļ un izlējis pie krusta savas asinis manu grēku piedošanai.

9. Kā tu to zini?

— No evaņģēlija vārda un no Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vārdiem.

10. Kādi ir Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vārdi?

— Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums tiek dota; to dariet, mani pieminēdami.” Tāpat Viņš ņēma arī biķeri pēc Vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, sacīdams: “Ņemiet un dzeriet visi no tā; šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas grēku piedošanai; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami.”

11. Vai tu tici, ka šinī sakramentā tev tiek dota Kristus patiesa miesa un patiesas asinis?

— Es ticu.

12. Kas tev liek tam ticēt?

— Kristus vārdi: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Ņemiet un dzeriet visi, tās ir manas asinis.”

13. Ko mēs darām, kad baudām Vakarēdienu?

— Mēs pasludinām Kristus nāvi un atminamies Viņa vārdus: “To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami.”

14. Kādēļ mums nākas atcerēties un pasludināt Kristus nāvi?

— Tādēļ, lai mēs mācītos ticēt, ka neviena radīta būtne nav varējusi salīdzināt mūsu grēkus kā vienīgi mūsu Kungs Kristus, patiess Dievs un Cilvēks, un lai mēs mācītos turēt mūsu grēkus par smagiem un bīstamiem, bet Viņa žēlastību par vēl lielāku.

15. Kas ierosināja Kristu salīdzināt tavus grēkus?

— To darīja Viņa lielā mīlestība pret savu Tēvu, tāpat arī pret mani un citiem grēciniekiem, kā ir rakstīts: “Kristus ir mani mīlējis un nodevies par mani.” (Gal. 2,20)

16. Kas tevi mudina bieži piedalīties Vakarēdienā?

— Uz to mani mudina Kristus vēlēšanās un solījums, kā arī manis paša grēku bailes.

17. Kas ir jādara tādam cilvēkam, kurš nejūt nedz bailes, nedz izsalkumu, nedz slāpes pēc sakramenta?

— Pārbaudi sevi, vai esi miesa un asinis un tici Dieva Vārdam, kas apliecina: “Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs.” (Rom. 7,18} Pie tam tu ievēro, ka esi pasaulē, par ko Dieva Vārds apliecina: “Jo viss, kas ir pasaulē, — miesas kārums, acu kārums un dzīves lepnība — tas nav no Tēva, bet ir no pasaules.” (1. Jņ. 2,16) Tavā tuvumā noteikti ir arī ļaunais velns, kas ar saviem meliem un ļaunumu tevi vienmēr kārdina, kā to Bībele saka: “Esiet skaidrā prātā, esiet modri! Jūsu pretinieks — velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē.” (1. Pēt. 5,8-9)

* * *

Pārbaudītais Kunga kalps — doktors Mārtiņš Luters saka: “Ja tu tikai redzētu, cik zobenu, šķēpu un bultu tiek uz tevi vērstas katru acumirkli, tad tu līksmotos, ka tieci pie sakramenta tik bieži cik iespējams.”

Powered by WordPress