Trešais ticības loceklis – par svētīšanu 

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.

Kas tas ir?

Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa tikt, bet Svētais Gars ar evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, īstenā ticībā svētījis un uzturējis, tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētī un pie Jēzus Kristus uztur īstenā vienīgā ticībā. Šinī kristīgā draudzē Viņš man un visiem ticīgiem ik dienas bagātīgi piedod visus grēkus un pastarā tiesā uzmodinās mani un visus mirušos, un dos man ar visiem ticīgiem Kristū mūžīgu dzīvošanu. Tas ir tiešām tiesa.

208. Ko māca trešais ticības loceklis?

Trešais ticības loceklis mums māca Dieva trešo lielo darbu, ko Viņš ir veicis un vēl joprojām veic mūsu svētlaimībai. Tā ir svētošana.

209. Kāpēc mums ir vajadzīga svētošana?

Mantotā grēka dēļ mēs pašu spēkiem nespējam gūt Kristus pestīšanas darba nopelnu. Ja Svētais Gars mūs nesvētītu, mēs bezcerīgi ietu pazušanā. Tāpēc Dievs sūtīja Svēto Garu, lai Tas modinātu mūsu sirdīs ticību Kristum, glābtu mūs caur to un vadītu mūs uz mūžīgo svētlaimību.

1. Kor. 2,14: Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.

Ef. 5,8: Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.

Ef. 2,1: Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos.

Rom. 8,7: Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā neklausa Dieva likumam, jo tā to nespēj.

1. Kor. 12,3: Tādēļ es jums saku: neviens, kas runā Dieva Garā, neteiks: “Nolādēts lai ir Jēzus,” un neviens nevar teikt: “Kungs ir Jēzus,” kā vien Svētajā Garā.

Luters saka: “Svētošana ir nekas cits kā vadīšana pie Kunga Kristus, lai gūtu šo labumu, jo pie tā mēs paši saviem spēkiem tikt nevaram.”

Powered by WordPress