Par lūgšanu vispār 

255. Kas ir lūgšana?

Patiesā lūgšana ir Kristum ticīgā sirds saruna ar Dievu.

Lūgšana ir dievkalpojums, kurā mēs saucam palīgā patieso un dzīvo Dievu ti9cībā caur mūsu starpnieku Jēzu Kristu, lai mēs iegūtu to, kas mums pašiem un mūsu tuvākajiem vajadzīgs. Lūgšanā mēs pateicamies un slavējam Dievu par to, ko Viņš mums ir devis un apsolījis.

Lūgšana pamatojas Dieva baušļos un Dieva sacītā Vārda apsolījumos, kā arī Dieva žēlastībā, ne mūsu pašu nopelnos.

Lūgšana izriet no ticības un pieder labajiem darbiem. Lūgšana nav žēlastības rīks. Patiesa lūgšana tomēr stiprina ticīgos, jo lūdzot mēs paturam prātā Dieva Vārdu un lietojam to. Dieva Vārds ir žēlastības rīks, caur kuru Dievs runā ar mums.

Ps. 19,15: Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs!

Ps. 145,18: Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.

Jes. 65,24: Un notiks, pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu.

Dan. 9,18: Piegriez, mans Dievs, man Savu ausi un klausies! Atver Savas acis un uzlūko mūsu drupas un to pilsētu, kas nosaukta pēc Tava Vārda! Jo mēs zemojamies Tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz Tavu lielo žēlastību.

Mt. 7,7:Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.

Mt. 18,19:Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.

Jēk. 4,2:Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu.

Ps. 50,15:Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!”

Ps. 103,2-3: Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;

256. Kas mūs mudina lūgties?

Mūs mudina lūgties :1.Dieva baušļi. 2.Dieva apsolījums uzklausīt mūsu lūgšanas un uz tām atbildēt. 3.Mūsu pašu un mūsu tuvāko vajadzības. 4.Pateicība un gods, kas Dievam pienākas.

Uzdevums: Atrodi piemērotus Bībeles pantus,kuri atbildētu uz iepriekšējo jautājumu.

257. Ko mums ir atļauts pielūgt?

Mums ir atļauts pielūgt tikai un vienīgi Dievu – Tēvu, Dēlu un Svēto garu, jo nav cita Dieva: Vienīgi Viņam pieder viss gods un tikai. Viņš dzird mūsu lūgšanas un var mums palīdzēt. Tādēļ arī kopīgas lūgšanas ar tiem, kuri pielūdz eņģeļus, cilvēkus vai citus dievus, ir tā Kunga acīs negantība.

Mt. 4,10Tad Jēzus viņam saka: “Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.”

Ps. 65,3: .. Tu uzklausi lūgšanas!

Sal.pam. 28,9:Kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūgšana ir negantība.

1.Tim. 1,17:Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos. Āmen.

Jes.63,16: Tu taču patiesi mūsu Tēvs. Ābrahāms nekā nezina par mums, Israēls mūs nepazīst. Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs: jau ne seniem laikiem tas ir tavs vārds.

Jņ. Atkl. 22,8-9:Es, Jānis, to visu dzirdēju un redzēju. Un, kad es to dzirdēju un redzēju, es kritu pie kājām eņģelim, kas man to rādīja, un gribēju viņu pielūgt. 9 Bet viņš man saka: “Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu, kā tavi brāļi pravieši un visi tie, kas tur šīs grāmatas vārdus. Pielūdz Dievu!”

258. Par ko mēs varam lūgties un ko mums vajag lūgt?

Mums ir atļauts un mums vajag lūgt visu, kas ir Dievam par godu, kā arī mums pašiem un mūsu tuvākajiem par labu.

Kad lūgdamies laicīgas lietas, kā veselību un labākus dzīves apstākļus, pie mūsu lūgšanas jāpiebilst „ja tas ir Tavs prāts.” Jo Dievs vienīgais zina, kas viņam ir par godu un mums par labu.

Garīgas lietas, kas ir nepieciešamas mūsu pestīšanai, kā grēku piedošana, ticībā pastāvēšanu un mūsu tuvāko glābšanu, mums pienākas izlūgties bez piebildes, jo mēs zinām no Dieva Vārda, ka Dievs vēlas to mums dot un ka tas ir Dievam par godu un mums par labu.

Fil. 4,6:Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

Lk.11,13:”Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?”

Jēk. 1,5:Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.

Mt.1,5:Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.

259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?

Mums ar savām lūgšanām jāvēršas pie Dieva, atsaucoties uz Jēzus Kristus vārdu, citiem vārdiem, mums stingri jāuzticas tam, ka Dievs ir mums žēlīgs un uzklausa mūsu lūgšanas Jēzus Kristus dēļ.

Jņ. 16,23: Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā.

260. Par ko mums ir jāaizlūdz?

Mums ir jālūdz par sevi un par visiem cilvēkiem un sevišķi par Dieva Baznīcu, misionāru darbu, sludinātājiem un valdību, kā arī ienaidniekiem.

1.Tim 2.1-2Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.

Kol. 4,2-3 Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu važās

Mt. 5,44: Bet es jums saku: Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā.

Par mirušiem mums nav jāaizlūdz, jo žēlastības laiks ir beidzies līdz ar viņā nāvi un pēc tās mirušo stāvokli vairs nevar ietekmēt. Par to nav minēts baušļos.

Ebr. 9,27:Un, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.

2. Kor 5,10:Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis – vai labu vai ļaunu.

Luters: „Ir jāievēro apglabāšanas ceremonijas kārtība un arī jāraud kopā ar tiem, kas ir zaudējuši savus mīļos draugus, un jāizsaka viņiem līdzjūtība. Bet mums nav jāaizlūdz par mirušajiem.” (1.Moz. grāmatas skaidrojums, 1540.gads, pēc 1.Moz. 35,20.)

Uzdevums: Lasi piemērus par lūdzējiem: LK.18,13: muitnieks lūdz par sevi, 1.Moz.18,23-32: Ābrahāms aizlūdza par Sodomu, Īj. 42,10: Ījabs aizlūdz par saviem draugiem, Dan. 6,5-13 un 9,3-20: Daniēls aizlūdz par Dieva tautu, MT. 15,22-28: kānaāniešu sieva aizlūdz par savu meitu, Lk.23,34: Jēzus aizlūdz par saviem ienaidniekiem, Ap.d. 7,6o: Stefans aizlūdza par saviem slepkavām.

261. Vai Dievs dzird katru lūgšanu?

Dievs dzird katru patiesu lūgšanu, bet Viņš atbild uz to savā laikā un savā veidā, jo Viņš dod mums katru reizi tikai to, kas mums patiesi ir par labu.

2.Kor. 12,7-9: Lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Tādēļ es To Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani.

Jņ. 2,4:4 Jēzus saka tai: “… Mana stunda vēl nav nākusi.”

Jes. 54,7:”Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi pieņemšu atkal atpakaļ.

262. Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?

Dievs nav solījis klausīt tādas lūgšanas, kas:

1. Tiek lūgtas neticībā.

Jēk.1,6-7:Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos.

2. Ir patmīlīgas un pret Dievu prātu.

Jēk. 4,3: Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās.

3.Vēlē ļaunu tuvākajiem.

Rom. 12,14: Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet!

4. Norāda Dievam laiku un veidu, kad un kā Viņam jāpalīdz.

Piezīme: Patiesā lūgšanā nevaram Dievam pavēlēt, tā ir apžēlota grēcinieka, paklausīga bērna pazemīga un pateicīga lūgšana.

263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?

Skumju un bēdu brīžos mēs daudzreiz neievērojam to palīdzību, ko Dievs jau mums ir sniedzis. Ja Dievs ne vienmēr sniedz mums tādu palīdzību, kas atbrīvotu mūs no mūsu raizēm un bēdām, tam noteikti ir savi tēvišķīgi iemesli, kurus mēs nespējam saprast. Viņš audzina mūs arī bēdās paļauties uz Viņu kā uz žēlsirdīgo debesu Tēvu un Viņa Vārda solījumiem.

MK. 11,24: Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks

Ps.42 ,10,12:Es saucu uz Dievu: “Mana stiprā klints, kāpēc Tu mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieka spaidos?” […] Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!

Uzdevums: Lasi Mt. 15,22-28: kānaāniešu sieva.

264. Kur un kad mēs varam lūgt?

Mēs varam un mums vajag lūgt visur, sevišķi vienatnē, mājas svētbrīžos un draudzes sapulcēs. Mums ir jālūdz katrā brīdī, vispirms grūtībās, kā arī pirms kāda svarīga jautājuma izlemšanas.

1.Tim. 2,8:Tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldami svētas rokas bez dusmām un šaubām.

Mt. 6,6:Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.

Ps.26,12: Mana kāja stāv uz līdzena ceļa, sapulcēs es teikšu To Kungu.

1.Tes. 5,17:Lūdziet bez mitēšanās Dievu.

Ps.50,15:Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!”

Piemēroti brīži kopīgai lūgšanai mājās ir no rīta un vakarā, pirms ēšanas un pēc tam.

265. Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?

Kad mēs neprotam izteikt savus lūgumus Dievam, tad mūs iepriecina tas, ka Dievs zina visu un ka pats Svētais Gars aizlūdz par mums.

Rom.8,26-27Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.

Powered by WordPress