Otrā lūgšana 

Lai nāk Tava valstība.

Kas tas ir?

Dievavalstība nāk bez mūsu lūgšanas, pati no sevis, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums. Kā tas notiek? Kad debesu Tēvs mums dod savu Svēto Garu, ka Viņa svētajiem vārdiem ar Viņa žēlastību ticam un dievišķi dzīvojam še laicīgi un tur mūžīgi.

273. Kas otrajā lūgšanā tiek apzīmēts ar „Dieva valstību”?

Dieva valstība šeit nenozīmē laicīgu valstību, bet Kristus žēlastības valstību šeit, virs zemes, un goda valstību debesīs.

Rom. 14,17: Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.

Lk. 17,20: Uz farizeju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība

Jņ. 18,36:Jēzus atbildēja: ”Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cīnītos par to, lai es nekristu jūsu rokās. Bet mana valstība nav no šejienes.”

Fil. 3,20-21: Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērta mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas.

274. Ko mēs lūdzam otrajā lūgšanā?

Mēs lūdzam no Dieva, lai:

1. Patiesa ticība un dzīve pēc Dieva prāta tiktu stiprināta un Kristus žēlastības valstība pieaugtu un paplašinātos.

2.Pēt. 3,18: Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! Viņa lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!

Mt. 9,38:Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā.

2.Kristus goda valstība nāktu drīz.

Lk. 12,32.: Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību!

Jņ.atkl. 22,20: Tas, kas visu šo apliecina, saka: „Tiešām es nāku drīz.” Tiešām , nāc, Kungs Jēzu!

Powered by WordPress