Pirmā lūgšana 

Svētīts lai top Tavs vārds

Kas tas ir?

Dieva vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas arī mums būtu svēts. kā tas notiek? Kad Dieva vārdus patiesi un skaidri māca, un mēs arī , kā Dieva bērni, svēti pēc tiem dzīvojam. To palīdzi mums mīļais debesu Tēvs! Bet, kas citādi māca un dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu netur svētiu mūsu vidū; no tā pasargi mūs , debesu Tēvs!

270. Ko mēs lūdzam pirmajā lūgšanā.

Tā kā Dieva vārds ir mūsu lielākais dārgums, mēs lūdzam no Dieva vispirms palīdzību, lai Viņa vārds tiktu turēts svētus.

271. Kā Dieva vārds tiek svētīts?

Dieva vārds tiek svētīts tad, ja:

1. Dieva Vārds tiek mācīts skaidri un patiesi.

Jņ. 17,17: Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiešiba.

Jer.: 23,28: …kam patiesi bija sapnis, lai to kā sapni tieši arī pastāsta, un, kam atklājies Mans vārds, tas lai to pasludina pēc patiesības! Kas kopējs salmiem ar graudiem?” – tā saka Tas Kungs.

2. Dzīvojam kā paklausīgi Dieva bērni, pēc Viņa Vārda (dievbijīga dzīve)

Mt. 5,16: Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Luters: „Dieva ausīs nekas neskan jaukāk par to, ka Viņam godu un slavu vērtē augstāk par visu, ka Viņa Vārdu māca patiesi, tur to dārgu un augsti ciena.”

272. Kā Dieva Vārds tiek zaimots?

1.Tiek skaidrots savādāk, nekā Dieva vārds māca (maldu mācība)

Ec. 22,26: Tās priesteri pārkāpuši Manu bauslību, tie liek novārtā to, kas Man svēts, tie neatšķir svēto no nesvētā un nemāca atšķirt šķīsto no nešķīstā, tie neievēro Manas svētās dienas. Es neesmu vairs viņu vidū tas Svētais.

2.Tiek dzīvots citādāk, nekā Dieva Vārds māca (grēcīga dzīve).

Rom. 2,23-24: Tātad pats, dižodamies ar bauslību, to pārkāpdams, tu pulgo Dievu. Kā rakstīts: „Jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots pagānu starpā!”

Luters: „Dieva vārds tiek zaimots, pirmkārt, tad, ja tiek sludināts, mācīts un runāts tas, kas ir nepatiess un vedina uz maldiem. Tā ar Viņa vārdu tiek izpušķoti meli, lai tos turētu par labu. Tas apvaino visvairāk Dieva vārda svētumu un zaimo to. Otrām kārtām, Dieva vārds tiek nenoliedzami apkaunots ar grēcīgu dzīvi un darbiem; kad Dieva tautas vārda nesēji izrādās laulības pārkāpēji, dzērēji, zelta teļa pielūdzēji, skauģi un aprunātāji.”

Powered by WordPress