Septītā lūgšana 

Bet atpestī mūs no ļauna.

Kas tas ir?

Mēs lūdzam šinī lūgšanā, visu kopā saņemot, lai debesu Te’vs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas skar miesu un dvēseli, mantu un godu, un beidzot, kad mūsu stundiņa nāk, mums dod svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie sevi debesīs.

289. Ko mēs lūdzam septītajā lūgšanā?

Grēka sekas pasaulē ir daudz ļaunuma un nelaimju. Tādēļ mēs lūdzam, lai Dievs pasargā mūs no tā un lai Viņš noņemtu šo krustu vai dotu mums spēku tā nešanai un grieztu to mums par labu. Turklāt mēs lūdam, lai Viņš pasargā mūs no kārdinātāja valgiem un galu galā atbrīvo mūs no visa ļaunā ar svētlaimīgu nāvi.

Ps.90,10: Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas.

Ebr. 12,6: ”Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem.”

Īj. 5,19: Sešos grūtumos Viņš tevi paglābs, bet septītajā vairs bēdas tevi neskars.

Jes. 40,29: Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.

Lk. 2,29: „Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis.”

290. Kādēļ mēs lūdzam: „Atpestī mūs no ļauna”?

Pestītājs neskubina mūs lūgt tikai par mums pašiem, bet Viņš vēlas, ka mūsu sirdī būtu arī rūpes par mūsu tuvākiem un visu pārējo kristiešu vajadzībām.

1. Kor. 12, 26: UN , kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi.

Powered by WordPress